Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen muntilg förberedelse med Svensk Kärnbränslehantering AB angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Fri 09 Sep 2016
Nacka tingsrätt

Se bifogad kallelse till SKB, aktbilaga 419, Mål nr M 1333-11 och M 7062-14 (PDF, 84 KB).

Mötet är öppet för allmänheten att lyssna, dvs. att besökare får inte yttra sig.

Plats: Nacka Tingsrätt, Nacka Strand
Tid: 09:30

AttachmentSize
m1333-11-och-m7062-14aktbil419.pdf84.36 KB