Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen meddelar sitt yttrande till regeringen om mål mål nr M 7062-14, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Wed 13 Nov 2019
Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen

För mer information se:
domstol.se/nacka-tingsratt/
nonuclear.se/sfr
mkg.se/sfr-2