Kärnavfallsrådets synpunkter på SKB:s Miljökonsekvensbeskrivning. Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. Preliminär version