Utlåtande med anledning av SKB:s miljökonsekvensbeskrivning för mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen. Miljöbyrån, S40