Skrivelse till Miljö- och energidepartementet angående förvaring av använt kärnbränsle vid Forsmark