Synpunkter från Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat (Milkas) vid samråd enligt Miljöbalken avseende slutförvaring av använt kärnbränsle m.m.