Archive

Found 23 results

Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: First Letter Of Last Name is J  [Clear All Filters]
Film
Miscellaneous
Conway Adam, Rundberg Anna-Linnéa, Jansén Dan.  2010-03-05.  Granskning av SKB:s miljökonsekvensbeskrivning för "Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle". Ålands Natur och Miljö r.f. och Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland.  Download: MKBInlaga_AlandN_AAA20100305.pdf (104.94 KB)
Judson Tim.  2018-11.  Nuclear Power and Climate Action: An Assessment for the Future. Rosa Luxemburg Stiftung-New York City.  Download: nuclear-power-climate-action-future-judson201811.pdf (1.75 MB)
Lindstrand Åsa, Jivander Hans, Swahn Johan.  2020-10-11.  Varför inväntar inte Östhammar besked om kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet? Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), Östhammars Naturskyddsförening, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).