Archive

Found 23 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name is J  [Clear All Filters]
1980
2003
2006
2007
2008
2009
2010
Conway Adam, Rundberg Anna-Linnéa, Jansén Dan.  2010-03-05.  Granskning av SKB:s miljökonsekvensbeskrivning för "Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle". Ålands Natur och Miljö r.f. och Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland.  Download: MKBInlaga_AlandN_AAA20100305.pdf (104.94 KB)
2011
2015
2016
2017
2018
Judson Tim.  2018-11.  Nuclear Power and Climate Action: An Assessment for the Future. Rosa Luxemburg Stiftung-New York City.  Download: nuclear-power-climate-action-future-judson201811.pdf (1.75 MB)