Archive

Found 48 results

Sort by: Author [ Title  (Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is M  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L [M] N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
M
Makhijani Arjun.  2010-04-08.  The Mythology and Messy Reality of Nuclear Fuel Reprocessing. The Institute for Energy and Environmental Research.  Download: makhijani_reprocessing20100408.pdf (441.75 KB)
Gustafsson Fredrik.  2008-10-02.  Motsätter sig förvaring av kärnavfall under Östersjön. Ålandstidningen, www.tidningen.aland.net.  Download: alandstidningen20081002karnavfall.pdf (917.45 KB)
Swahn Johan.  2006-02-09.  MKG:s synpunkter angående OKG:s miljökonsekvensbeskrivning. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).  Download: MKGMDOKGMKB060209.pdf (74.34 KB)
Törnqvist Mats, Hultén Charly, Mörner Nils-Axel.  2010-12-31.  Milkas remissvar på SKB AB:s Fud-program 2010. Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas.  Download: Milkas_Fud-2010remissvar.pdf (154.18 KB)