Former heads of US, German, French nuclear regulation and Secretary to UK government radiation protection committee: ‘Nuclear is just not part of any feasible strategy that could counter climate change.’

Publication date
2022-01-06

Translation to Swedish / Översätting till svenska

Source: https://www.nuclearconsult.com/blog/former-heads-of-us-german-french-nu…

Former heads of US, German, French nuclear regulation and Secretary to UK government radiation protection committee: ‘Nuclear is just not part of any feasible strategy that could counter climate change.’

6 January 2022

Communiqué – Statement

Dr. Greg Jaczko, former Chairman of the U.S. Nuclear Regulatory Commission.

Prof. Wolfgang Renneberg, former Head of the Reactor Safety, Radiation Protection and Nuclear Waste, Federal Environment Ministry, Germany.

Dr. Bernard Laponche, former Director General, French Agency for Energy Management, former Advisor to French Minister of Environment, Energy and Nuclear Safety.

Dr. Paul Dorfman, former Secretary UK Govt. Committee Examining Radiation Risk from Internal Emitters.

The climate is running hot. Evolving knowledge of climate sensitivity and polar ice melt-rate makes clear that sea-level rise is ramping, along with destructive storm, storm surge, severe precipitation and flooding, not forgetting wildfire. With mounting concern and recognition over the speed and pace of the low carbon energy transition that’s needed, nuclear has been reframed as a partial response to the threat of global heating. But at the heart of this are questions about whether nuclear could help with the climate crisis, whether nuclear is economically viable, what are the consequences of nuclear accidents, what to do with the waste, and whether there’s a place for nuclear within the swiftly expanding renewable energy evolution.

As key experts who have worked on the front-line of the nuclear issue, we’ve all involved at the highest governmental nuclear regulatory and radiation protection levels in the US, Germany, France and UK. In this context, we consider it our collective responsibility to comment on the main issue: Whether nuclear could play a significant role as a strategy against climate change.

The central message, repeated again and again, that a new generation of nuclear will be clean, safe, smart and cheap, is fiction. The reality is nuclear is neither clean, safe or smart; but a very complex technology with the potential to cause significant harm. Nuclear
isn’t cheap, but extremely costly. Perhaps most importantly nuclear is just not part of any feasible strategy that could counter climate change. To make a relevant contribution to global power generation, up to more than ten thousand new reactors would be required, depending on reactor design.

In short, nuclear as strategy against climate change is:

 • Too costly in absolute terms to make a relevant contribution to global power production
 • More expensive than renewable energy in terms of energy production and CO2 mitigation, even taking into account costs of grid management tools like energy storage associated with renewables roll-out.
 • Too costly and risky for financial market investment, and therefore dependent on very large public subsidies and loan guarantees.
 • Unsustainable due to the unresolved problem of very long-lived radioactive waste.
 • Financially unsustainable as no economic institution is prepared to insure against the full potential cost, environmental and human impacts of accidental radiation release – with the majority of those very significant costs being borne by the public.
 • Militarily hazardous since newly promoted reactor designs increase the risk of nuclear weapons proliferation.
 • Inherently risky due to unavoidable cascading accidents from human error, internal faults, and external impacts; vulnerability to climate-driven sea-level rise, storm, storm surge, inundation and flooding hazard, resulting in international economic impacts.
 • Subject to too many unresolved technical and safety problems associated with newer unproven concepts, including ‘Advanced’ and Small Modular Reactors (SMRs).
 • Too unwieldy and complex to create an efficient industrial regime for reactor construction and operation processes within the intended build-time and scope needed for climate change mitigation.
 • Unlikely to make a relevant contribution to necessary climate change mitigation needed by the 2030’s due to nuclears impracticably lengthy development and construction time-lines, and the overwhelming construction costs of the very great volume of reactors that would be needed to make a difference.

06.01.2022


Translation to Swedish by Jan Strömdahl, The Swedish Anti-nuclear Movement /
Översätting till svenska av Jan Strömdahl, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

Kommuniké 2022-01-06

Uttalande från tidigare chefer för kärnkraftsreglering och statliga strålskyddskommittéer:
Kärnkraft är inte ett framkomligt sätt att bekämpa klimatförändringar.

Dr Greg Jaczko, tidigare ordförande för U.S. Nuclear Regulatory Commission.

Prof. Wolfgang Renneberg, tidigare chef för reaktorsäkerhet, strålskydd och Kärnavfall, Federala miljöministeriet, Tyskland.

Dr. Bernard Laponche, tidigare generaldirektör, franska byrån för energiledning, tidigare rådgivare åt Frankrikes minister för miljö, energi och kärnsäkerhet.

Dr. Paul Dorfman, tidigare minister i Storbritanniens regering. Kommitté som undersöker strålrisker från interna källor.

Klimatet blir allt hetare. Utvecklande kunskap om klimatkänslighet och polarisens smälthastighet klargör att havsnivåhöjningen ökar, tillsammans med förödande vindar, stormfloder, allvarliga regn och översvämningar, inte att förglömma skogsbränder. Med ökande oro och erkännande av hastigheten och takten i den energiövergång till låga koldioxidutsläpp som behövs, har kärnkraften blivit påtänkt som ett partiellt svar på hotet om global uppvärmning. Men kärnan i detta är frågor om kärnkraft kan hjälpa mot klimatkrisen, om kärnkraft är ekonomiskt lönsamt, vilka konsekvenserna är av kärnkraftsolyckor, vad man ska göra med avfallet och om det finns en plats för kärnkraft inom den snabbt växande förnybara energiutvecklingen.

Som nyckelexperter med arbete i kärnkraftsfrågans frontlinje har vi alla engagerat oss på de högsta statliga kärntekniska reglerings- och strålskyddsnivåerna i USA, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. I detta sammanhang ser vi det som vårt kollektiva ansvar att kommentera huvudfrågan: Huruvida kärnkraft skulle kunna spela en meningsfull roll i strategin mot klimatförändringarna.

Det centrala budskapet, som upprepas om och om igen, att en ny generation av kärnkraft kommer att bli ren, säker, smart och billig är fantasi. Verkligheten är att kärnkraft varken är ren, säker eller smart; men en mycket komplex teknik med potential att orsaka betydande skada. Kärnkraften är inte billig utan extremt dyr. Kanske viktigast av allt: kärnkraft är helt enkelt inte en del av någon genomförbar strategi som kan motverka klimatförändringar. För att ge ett relevant bidrag till global kraftproduktion skulle upp till mer än tio tusen nya reaktorer behövas, beroende på reaktordesign.

Kort sagt, kärnkraft som strategi mot klimatförändringar är:

 • För dyr i absoluta tal för att ge ett relevant bidrag till global kraftproduktion
 • Dyrare än förnybar energi vad gäller energiproduktion och CO2-begränsningar, även med hänsyn till kostnaderna för näthanteringsverktyg som energilagring i samband med utbyggnad av förnybara energikällor.
 • För dyr och riskabel för finansmarknadsinvesteringar och därför beroende av mycket stora offentliga subventioner och lånegarantier.
 • Ohållbar på grund av det olösta problemet med mycket långlivat radioaktivt avfall• Ekonomiskt ohållbar eftersom ingen ekonomisk institution är beredd att försäkra mot full potentiell kostnad samt miljömässiga och mänskliga effekter av oavsiktlig strålning. Majoriteten av dessa mycket betydande kostnader drabbar allmänheten
 • Militärt riskfylld eftersom nylanserade reaktorkonstruktioner ökar risken för kärnvapenspridning.
 • Till sin natur riskabel på grund av oundvikliga kaskadolyckor från mänskliga fel, interna fel och yttre påverkan; sårbar för klimatdriven havsnivåhöjning, stormar, stormfloder, översvämningar och översvämningsrisker, vilket får internationella ekonomiska effekter.
 • Utsatt för många olösta tekniska och säkerhetsmässiga problem i samband med nyare oprövade koncept, inklusive "avancerade" och små modulära reaktorer (SMR).
 • För ohanterlig och komplicerad för att skapa ett effektivt industriellt system för reaktorkonstruktion samt bygg- och driftprocesser inom den planerade byggtid och omfattning som behövs för att mildra klimatförändringarna.
 • Den kan sannolikt inte ge ett relevant bidrag till den nödvändiga begränsningen av klimatförändringar som behövs fram till 2030-talet på grund av kärnkraftens opraktiskt omständliga utvecklings- och byggtider samt de överväldigande byggkostnader för den volym reaktorer som skulle behövas för att göra skillnad.

06.01.2022

Publication year