Yttrande i mål M 1666-07, avseende miljöprövning av Forsmarks kärnkraftverk

Publication date
2007-10-03

PDF, 28 KB

Se också:

Dokument av Lars-Olov Höglund

Stocksund 2007-10-03

TELEFAX TILL 08-561 657 99:

Nacka tingsrätt
Miljödomstolen enhet 3
Box 1104
131 26 Nacka strand

Yttrande i mål M 1666-07,  avseende miljöprövning av Forsmarks kärnkraftverk.

Som meddelats miljödomstolen i brev aktbilaga 179, har undertecknad enligt fullmakt uppdragits, som sakkunnig i frågor avseende kärnkraftverksamhet och hantering av radioaktivt avfall m.m., att även företräda MILKAS Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, en ideeell förening som uppfyller miljöbalkens krav i 16 kap §13.

MILKAS meddelar därför härmed, att de grunder och yrkanden som undertecknad som privatperson skriftligen tillställt miljödomstolen i målet, främst enligt aktbilagorna 44-66, 68-69, 78-81, 98-99, 119-129, 131-137, 142-143, 147, 159-162, 164-166 och 175-177, även skall förstås som MILKAS inställning i målet.

Forsmark bedriver en verksamhet som kan befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön. Verksamheten kan även befaras försämra det allmänna hälsotillståndet och medföra risk att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller att miljön försämras avsevärt. Verksamheten i Forsmarks kärnkraftverk uppfyller således inte miljöbalkens 2 kap §9-10, och är därmed inte tillåten.

Forsmark har i sin ansökan och i den kompletterande information som därefter tillställts miljödom­stolen, inte heller kunnat visa att bolaget uppfyller de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap §1-8 i miljöbalken. Det saknas t.ex. redovisning av hur Forsmark avser uppfylla kravet på BAT för att upprätthålla högsta tänkbara säkerhet mot radiologiska olyckor, hur utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen skall sänkas till samma nivå som de bästa kärnkraftverken i världen, hur en effektiv energihushållning kan ske både vad avser egenförbrukning och utsläppen av uppvärmt kylvatten till Östersjön, hur det radioaktiva avfallet skall omhändertas på ett säkert sätt, hur en fullständig ersättning till skadelidande vid en stor kärnkraftolycka skall finansieras, m.m..

Det har också särskilt under åren 2006-2007 uppdagats, att Forsmarks Kraftgrupp AB är ett företag som inte förmår leva upp till de mycket höga krav som ställs på ett företag som bedriver kärnteknisk verksamhet. I två fall har tillsynsmyndigheten SKI polisanmält Forsmark för allvarliga brott mot lagen om kärnteknisk verksamhet. I det ena fallet för att Forsmark inte omedelbart gick ner till kall avställning efter den allvarliga haveriincident som inträffade i juli 2006, i det andra fallet för att Forsmark 2006 drev ett kärnkraftverk vid en högre effekt än vad tillståndet medgav. Förunder­sökningar pågår fortfarande hos åklagarmyndigheten i Uppsala.

SKI har med anledning av de brister i säkerhetskulturen som uppdagats, satt Forsmark under särskild tillsyn med daglig rapporteringsplikt. Denna exceptionella åtgärd kan bara uppfattas som ett misstroende mot Forsmarks ledning och personal av den i sammanhanget viktigaste tillsyns­myndigheten SKI. Som en del av den särskilda tillsynen har SKI dessutom i en utredning konstaterat, att Forsamark saknar den kompetens och de resurser som erfordras för att genomföra anläggnings­ändringar som kan ha påverkan på reaktorsäkerheten. Denna kritik från SKI kommer i en tid då Forsmark enligt ansökan planerar för mycket omfattande anläggningsändringar, som i hög grad kommer att ha påverkan på reaktor­säkerheten, strålskyddet och hanteringen av radioaktivt avfall.

Yrkanden

Med referens till vad som framkommit i beredningen av målet och som sammanfattats ovan, yrkar MILKAS att miljödomstolen

  • i första hand avslår Forsmarks ansökan om fortsatt och utökad verksamhet
  • i andra hand, om miljödomstolen trots allt medger tillstånd till fortsatt verksamhet, Forsmark ålägges att uppfylla de krav och yrkanden som framförts i yttranden enligt ovan angivna aktbilagenummer, och att detta fastställes som villkor i domen   

Med vänlig hälsning

MILKAS

genom

Civ. ing. Lars-Olov Höglund
Stockholmsvägen 44
182 78 Stocksund
Telefon: 08-852454, 070-5823309
E-mail: elloh@bredband.net

Publication year
Attachment Size
hoglund20071003.pdf 27.91 KB
nacka-tingsratt20071002m1666-07.pdf 53.06 KB