Remiss av SKB:s Fud-program 2019 - Förhandsinformation

Wednesday 16 October 2019
SSM:s lokaler, Solna

PDF med datum, tid och plats: ons. 16 okt. 2019, kl. 9-15 som längst, SSM, Solna (938 KB)
- För information om Fud-processon se t.ex. http://www.mkg.se/fud-processen
- Dokument på nonuclear.se om Fud-processen

From:    "Hedberg, Bengt" <Bengt.Hedberg@ssm.se>
To:   
Subject:    Remiss av SKB:s Fud-program 2019 - Förhandsinformation
Date sent:    Fri, 23 Aug 2019 14:10:52 +0000

Hej!
 
SKB avser att inkomma med Fud-program 2019 i slutet av september för granskning och utvärdering av Strålsäkerhetsmyndighet (SSM). Som ett led i myndighetens granskningsarbete kommer ni (se sändlista) att erbjudas att lämna synpunkter på Fud-program 2019. Bifogat återfinns förhandsinformation om ett särskilt informationsmöte som remissinstanserna kommer att inbjudas till. Vid mötet kommer SKB att presentera Fud-program 2019 och SSM att redogöra för genomförande av granskningen, inklusive remisshantering.
 
Med vänlig hälsning,
 
Bengt Hedberg
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Enheten för slutförvaring av ardiaoaktivt avfall
Senior expert, Section for Disposal of Radioactive Waste
 
Avd. för radioaktiva ämnen
Dept. of Radioactive Materials

Solna strandväg 96
SE-171 16 Stockholm
Tel: +46 8 799 41 87
Mob: +46 703723 421
Fax: +46 8 799 40 10
Web: www.stralsakerhetsmyndigheten.se
 
SÄNDLISTA
Boverket
Kemikalieinspektionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Statens energimyndighet
Statens geotekniska institut
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC
Sveriges geologiska undersökning
 
Vetenskapsrådet
Kungliga vetenskapsakademien
 
Chalmers tekniska högskola
Handelshögskolan i Stockholm
Karolinska institutet
Kungliga Tekniska högskolan
Linnéuniversitetet i Växjö
Luleå tekniska universitet
Lunds tekniska högskola/Lunds universitet
 
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
 
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Uppsala län
 
Kävlinge kommun
Nyköpings kommun
Oskarshamns kommun
Varbergs kommun
Östhammars kommun
 
Region Kalmar län
Region Uppsala
 
Lokala säkerhetsnämnden vid Östhammars kommun
Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kommun
 
Greenpeace Sverige
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, MILKAS
Miljövänner för kärnkraft
Opinionsgruppen för säker slutförvaring, OSS - Östhammar
Svenska Naturskyddsföreningen
Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO
 
AB SVAFO
Studsvik Nuclear AB
Cyclife Sweden AB
Westinghouse Electric Sweden AB
 
För kännedom
Miljö- och energidepartementet
Kärnavfallsrådet
Svensk Kärnbränslehantering AB