Yttrande av Milkas 15 juni 2022 till Mark- och miljödomstolen (MMD) om SKB:s SFR ansökan

Publication date
2022-06-15

Se bifogad PDF, 1 sid., 127 KB.

Nacka Tingsrätt    
Mark- och miljödomstolen (MMD)    
Box 69    
131 07 Nacka    
E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se    
Mark- och miljödomstolens mål M 7062-14    
    
Med kopia till
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
171 16 Stockholm
E-post: registrator@ssm.se
Strålsäkerhetsmyndighetens referens:
SSM2017-5439

Yttrande av Milkas 15 juni 2022 till Mark- och miljödomstolen (MMD) om SKB:s SFR ansökan

Ang. MMD:s kungörelse 6 april 2022, aktbilaga 249 av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB:s) slutliga yrkanden med villkorsförslag i samband med "fortsatt och utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun" (mål nr M 7062-14).

Yttranden av Milkas 5 november 2018, aktbilaga 109,* gäller fortfarande och har inte på ett adekvat sätt besvarats av SKB.

Milkas instämmer med yrkanden av Naturskyddsföreningen Uppsala län 14 juni 2022,
aktbilaga 263.

_________________

* https://www.nonuclear.se/sv/m7062-14aktbil109-111milkas20121105


Länk till detta dokument:
https://www.nonuclear.se/sv/m7062-14yttrande-sfr-aktbilga249milkas20220…

 

Publication year