Miljörörelsens kärnavfallssekretariats (Milkas) yttrande om SKB AB:s samråd enligt miljöbalken kapitel 6 om inkapsling och slutförvar av använt kärnbränsle maj-juni 2006

KBS-3 and the Final Repository Application
– A Little Help With the Flow of Information

Updated 2017-06-03 | Information in English (including court schedules)
See also: The Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review, www.mkg.se/en

Uppdaterad 2017-06-03
Se också: www.mkg.se/om-slutforvarsansokan och www.mkg.se/aktbilagor

Strålsäkerhetsmyndighetens och Miljödomstolens tidplaner

Yttranden om KBS-3 av Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas

2011-03-11: Jordens Vänners och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapens ställningstagande i kärnavfallsfrågan.

2011-03-11: Friends of the Earth Sweden and The Swedish Anti-Nuclear Movement’s Position on the Nuclear Waste Issue.

Internt kungörelse beslut av SSM 2016-01-21 (PDF, 204 KB), utan sista datum för synpunkter på ansökningarna.
Notis om kungörelsen på SSM:s hemsida 2016-01-29 (PDF, 15 KB) med 30 april som sista datum att lämna synpunkter på ansökningarna, se http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter…
SSM:s kungörelse med sista svarsdatum 30 april 2016 (PDF, 41 KB)

Kungörlese av Mark- ock miljödomstolen 2016-01-29 (aktbilaga 355, PDF, 91 KB)

Naturvårdsverkets remiss enligt Espoo konventionen 2016-02-05 (på engelska, PDF 1.3 MB), och materiell på www.skb.se.

Yttranden om KBS-3 av Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas), Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen (FMKK), Jordens Vänner. 2017-05-17. Yttrande angående Utkast till förhandlingsordning, 3 maj 2017, Mark- och miljödomstolens mål M 1333-11 (aktbilaga 522) och M4617-13 (aktbilaga 47). Ladda ned: m1333-11aktbil544milkas.pdf (235 KB)

2017-02-14. Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas), Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen (FMKK), Jordens Vänner. Yttrande angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, mål M 1333-11 (KBS-3-systemet) - Frågor om samband mellan ansökningar och behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark (enligt aktbilaga 444). Ladda ned: milkas-fmkk-jv-m1333-11yttrande20170214aktbil492.pdf (166 KB)

2017-02-14. Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas), Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen (FMKK), Jordens Vänner. Yttrande angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, mål M 1333-11 (KBS-3-systemet) – Svensk Kärnbränslehantering AB:s Komplettering V och bemötande, oktober 2016 (aktbilaga 425). Ladda ned: milkas-fmkk-jv-m1333-11yttrande20170214aktbil493.pdf (188 KB)

2016-05-31. Kahanpää Britta.  Yttrande angående SKB:s ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle. Ladda ned: kahanpaa-britta20160531m-1333-11-aktbil-403.pdf (84 KB)

2016-05-30. Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas), Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen (FMKK), Jordens Vänner. Yrkande om avvisning av SKB AB:s ansökan om system för förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (KBS-3 systemet). Ladda ned: milkas-fmkk-jv-m1333-11yttrande20160530med-bilagor-aktbil-399.pdf (436 KB)

2015-06-24. Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas), Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen, Jordens Vänner. Yttrande avseende SKB AB:s ”tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall”. Ladda ned: milkas-yttrande-kbs3avvisning20150624aktbil330.pdf (301 KB)

2013-11-06. Modée Petra. Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens kompletterande av ”Yttrande avseende komplettering I av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall”. Ladda ned: m1333-11aktbil286.pdf (234 KB)

2013-10-15. Törnqvist Mats, Linderoth Eva, Goldstick Miles. Yttrande avseende SKB AB:s reviderade "Förslag till kontrollprogram för yttre miljö" (SKB:s bilaga KP, 2013-04-23, godkänt 2013-06-26, Dokument ID 1200959) (aktbilaga 232 och 'komplettering II' enligt MMD) av SKB AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till "Uppförande och drift av anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall". Ladda ned: milkas_yttrande_komplettering-ii20131015.pdf (206 KB)

2013-10-10. Mörner Nils-Axel, Hultén Charly, Törnqvist Mats, Linderoth Eva, Goldstick Miles. Yttrande avseende komplettering I av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Ladda ned: milkas_yttrande_komplettering_i_20131010.pdf (357 KB)

2012-05-31. Mörner Nils-Axel, Hultén Charly, Törnqvist Mats, Linderoth Eva, Goldstick Miles. Yttrande om SKB AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och kärntekniklagen till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Ladda ned: milkas_KBS3yttrande_20120531med_morner_bilagor.pdf (21 MB)

2010-03-04. Hultén Charly, Mörner Nils-Axel, Törnqvist Mats. Yttrande över Miljökonsekvensbeskrivning - mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Preliminär version - Underlag för samråd. SKB, december 2009. Ladda ned: MilkasMKBsvar20100304MT_CH_NAM.pdf (65 MB)

2010-03-01. Höglund Lars-Olov. Synpunkter från Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat (Milkas) vid samråd enligt Miljöbalken avseende slutförvaring av använt kärnbränsle m.m.. Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat (Milkas). Ladda ned: MilkasMKBsvar20100301LOH.pdf (130.74 KB)

2006-06. Ahlin Elisabet, Kuylenstierna Maria. Miljörörelsens kärnavfallssekretariats (Milkas) yttrande om SKB AB:s samråd enligt miljöbalken kapitel 6 om inkapsling och slutförvar av använt kärnbränsle maj-juni 2006.

Övrigt

2015-05: SKB:s kompletteringar till slutförvarsansökan på www.skb.se,
enligt miljöbalken och enligt kärntekniklagen.

2013-11-06. Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens kompletterande av ”Yttrande avseende komplettering I av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall”.

2013-05-27: Svar på några frågor till Johan Svensson, rådman vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen angående SKB:s ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle m.m., mål M 1333-11

2012-10-29: SSM:s yttrandet om KBS3 kompletteringar

2012-10-31: Kärnavfallsrådets ytttrandet om KBS3 kompletteringar

Förordning (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

Information in English (see also www.mkg.se/en):

______________________________________________

Remissvar för första remissen av SSM (på ssm.se)

Jordens Vänners och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapens ställnigstagande i kärnsavfallsfrågan

Mark- och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt: Ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle m.m. (med kontaktuppgifter) | Aktbilagor i målet i Miljödomstolen via e-post | Google sök i ansökan

Strålsäkerhetsmyndighetens tidplan: 2013-05-31 (PDF 406 KB).

Miljödomstolens tidplaner:

Tidplan

kungörelsen

huvudförhandling

yttrande

2017-05-03

 

5 sept. - 27 okt. 2017

feb-mars 2018*

2016-11-22

 

tidigast sept. 2017

feb-mars 2018*

2016-08-18

29 jan 2016

mars-april 2017

juni-okt 2017*

2015-12-17

jan 2016

okt-dec 2016

feb-juni 2017

2014-12-11

okt-dec 2015

sept-nov 2016

jan-mars 2017

2014-03-14

sept-okt 2014

sept-nov 2015

jan-mars 2016

2013-08-06

sept-okt 2014

sept-nov 2015

jan-mars 2016

2013-05-06

mars-april 2014

jan-april 2015

april-dec 2015

2011-12-20

okt-dec 2013

aug-sept 2014

jan-mars 2015

2011-11-17

okt-dec 2013

aug-sept 2014

jan-mars 2015

2011-09-13

okt-dec 2013

aug-sept 2014

jan-mars 2015

2011-04-05

jan-mars 2013

nov-dec 2013

2014

* Datum för yttrande till regeringen är en uppskattning baserad på tidigare tidplaner.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM): Hur man lämnar remiss till SSM | Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan (PDF) | Nationell remiss av SKB:s Clink ansökan (PDF) | Strålsäkerhetsmyndighetens diarie | Kompletteringar till slutförvarsansökan | Kompletteringar till Clink-ansökan | Rapporter | Google sök i ansökan

PC-programmet PDF XChange Viewer

Den 16 mars 2011 lämnade SKB AB in "ansökningarna om att uppföra dels ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, dels en anläggning i Oskarshamn där bränslet kapslas in inför deponering" (enligt www.skb.se), som SKB AB kallar KBS-3 (kärnbränslesäkerhet-3) systemet. Ansökningarna överlämnades till Strålsäkerhetsmyndigheten för prövning enligt kärntekniklagen och till miljödomstolen (Nacka tingsrätt) för prövning enligt miljöbalken. Ansökningarna omfattar totalt ca. 9 000 sidor, varav ca. 2 000 sidor är gemensamma.

Strålsäkerhetsmyndighetens diarie för SKB:s KBS-3 ansökan (i ordning efter I/U datum)

 

Diarienummer: SSM2010-4132
Ärendemening:
Internationell expertgranskning av den långsiktiga säkerheten i SKB:s tillståndsansökan för slutförvar för använt kärnbränsle
I/U-datum:
2010-11-18
Länk:
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/E-diarium-sok/E-diarium-detaljvy/?ca_recno=236732

Diarienummer: SSM2011-1135
Ärendemening:
TPP (Tillståndsprövningsprojektet) Ansökan enligt kärntekniklagen om slutförvaring av använt kärnbränsle
I/U-datum:
2011-03-16
Länk:
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/E-diarium-sok/E-diarium-detaljvy/?ca_recno=501437

Diarienummer: SSM2011-1136
Ärendemening:
TPP Clink (Tillståndsprövningsprojektet) Ansökan 2011 om tillstånd enligt kärntekniklagen för inkapslingsanläggning och centralt mellanlager för använt kärnbränsle
I/U-datum:
2011-03-16
Länk:
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/E-diarium-sok/E-diarium-detaljvy/?ca_recno=501438

Diarienummer: SSM2011-1137
Ärendemening:
TPP HP (Tillståndsprövningsprojektet) tillståndsprövning av slutförvar för använt kärnbränsle
I/U-datum:
2011-03-16
Länk:
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/E-diarium-sok/E-diarium-detaljvy/?ca_recno=501439

Diarienummer: SSM2011-1483
Ärendemening:
TPP (Tillståndsprövningsprojektet) Remiss - Förfrågan från Nacka Tingsrätt om behov av komplettering avseende Svensk kärnbränslehanterings (SKBs) ansökan om slutförvar av använt kärnbränsle och kärnavfall
I/U-datum:
2011-04-07
Länk:
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/E-diarium-sok/E-diarium-detaljvy/?ca_recno=501785

Diarienummer: SSM2011-2307
Ärendemening: Tillståndsprövningsprojektet - Delprojekt: Slutförvarssystem
I/U-datum: 2011-06-08
Länk:http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/E-diarium-sok/E-diarium-detaljvy/?ca_recno=502609

 

Diarienummer: SSM2011-2426
Ärendemening:
TPP (Tillståndsprövningsprojektet) Kompletteringar till granskningen av slutförvarsansökan
I/U-datum:
2011-06-16
Länk:
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/E-diarium-sok/E-diarium-detaljvy/?ca_recno=502728

Diarienummer: SSM2011-3522
Ärendemening:
TPP HP (Tillståndsprövningsprojektet) Strålsäkerhetsmyndighetens remiss - Begäran om yttrande angående SKBs slutförvarsansökan
I/U-datum:
2011-10-07
Länk:
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/E-diarium-sok/E-diarium-detaljvy/?ca_recno=503825

Diarienummer: SSM2012-380
Ärendemening:
TPP UDS (Tillståndsprövningsprojektet) Delprojekt Uppförande och drift av slutförvaret (UDS)
I/U-datum:
2012-01-23
Länk:
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/E-diarium-sok/E-diarium-detaljvy/?ca_recno=505394


(några filer är inte indexerade)
(några filer är inte indexerade, kan vara ur funktion)

 

PC-programmet PDF XChange Viewer
(http://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer)

För information om gratis versionen av programmet se:
http://www.techsupportalert.com/content/word-and-phrase-search-pdf-file…

Hur man söker med PDF XChange Viewer

 

 1. Skapa en mapp för SKB:s KBS-3 ansökan, t.ex.
  c:/ SKBansökan20110316
 2. Skapa undermappar för var och en av de tre CD (som kan beställas från SKB AB), t.ex.
  c:/ SKBansökan20110316/Clink
  c:/ SKBansökan20110316/Enligt kärntekniklagen
  c:/ SKBansökan20110316/Enligt miljöbalken
 3. Installera gratisversionen av PC-programmet PDF XChange Viewer
  (http://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer)
 4. Starta PDF XChange Viewer
 5. Öppna sökfönstret via
  Edit -> Search i menyraden
  eller med CTRL-SHFT-F
  eller klicka på kikarikonen i navigeringsraden
 6. skriv in söktext i sökrutan
 7. klicka på den svarta pilen i "Where would you like to search?" fältet och klicka på "<Browse>" och navigera t.ex. till c:/ SKBansökan20110316 eller till en undermapp
 8. klicka på "Search Now"ikonen
Publication year