Kommentar av Milkas på SSM:s "2020:xx Nationell plan - Ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige"