Yttrande och Pressmeddelande 2018-01-23 från Nacka tingsrätt: Mark- och miljödomstolen lämnar sitt yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för kärnavfall

Publication date
2018-01-23

2018-01-23: Sammanfattning av yttrande (18 sid. Aktbilaga 843. PDF, 143 KB) | Yttrande till regeringen (566 sid. Aktbilaga 842. PDF, 3, 6 MB) | Beslut om överlämnande (3 sid. Aktbilaga 841. PDF, 208 KB)

Källa: http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Mark--och-miljodomstolen-lamnar-sitt-yttrande-till-regeringen-i-malet-om-ett-slutforvar-for-karnavfall/

Pressmeddelande

Mark- och miljödomstolen lämnar sitt yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för kärnavfall

[2018-01-23] Nacka tingsrätt

Mark- och miljödomstolen lämnar i dag ett yttrande till regeringen angående Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet. Domstolen bedömer att det behövs ytterligare underlag om kapseln för att slutförvaret ska kunna tillåtas.

Så sker prövningen

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har hos mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Ansökan omfattar två anläggningar, en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun och en slutförvarsanläggning i Forsmark, Östhammars kommun. Ansökan avser deponering av 6 000 kapslar med totalt 12 000 ton kärnavfall på cirka 500 meters djup i berget. Slutförvaringen ska ske med KBS-3-metoden som bygger på tre säkerhetsbarriärer: kapseln med ett 50 mm tjockt kopparhölje som innesluter kärnavfallet, bufferten som omger kapseln samt berget i Forsmark.

Regeringen ska pröva om verksamheten kan tillåtas. I yttrandet till regeringen bedömer domstolen om verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken. Om  regeringen sedan beslutar att verksamheten ska tillåtas, lämnas ärendet tillbaka till domstolen som då har att pröva frågor om tillstånd och villkor för verksamheten. Domstolens yttrande till regeringen kan inte överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Domstolens senare dom i frågor om tillstånd och villkor kan däremot överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Domstolens bedömning av slutförvaret i Forsmark

SKB:s utredning är gedigen men det finns fortfarande osäkerheter om kapselns förmåga att innesluta kärnavfallet på lång sikt. Osäkerheterna handlar om i vilken omfattning kapslarna kan skadas av korrosion och av processer som påverkar kapselns mekaniska hållfasthet. Den samlade utredningen visar att osäkerheterna om kapselns skyddsförmåga är betydande och att alla osäkerheter inte har beaktats i SKB:s säkerhetsanalys.

Domstolen kan inte utifrån den nuvarande säkerhetsanalysen komma fram till att slutförvaret är säkert på lång sikt. Slutsatsen är därför att slutförvaret kan tillåtas enligt miljöbalken endast om SKB redovisar ytterligare underlag som klargör att slutförvaret är säkert även när det gäller kapselns skyddsförmåga.

Slutförvaret kan tillåtas med hänsyn till miljöbalkens krav på platsval, skyddade områden och skyddade arter. Verksamheten innebär dock en risk för påtaglig skada på riksintresseområdet Forsmark-Kallrigafjärden men mark- och miljödomstolen bedömer att riksintresset för slutförvaring ska ges företräde. Det krävs tillstånd för flera Natura 2000-områden. Om skyddsåtgärder vidtas kan tillstånd ges för Natura 2000-områdena.

Den som har tillstånd enligt miljöbalken har ett ansvar för verksamheten tills vidare, dvs. utan tidsbegränsning. Det finns olika uppfattningar om ansvaret på lång sikt. Östhammars kommun har motsatt sig ett sistahandsansvar för kommunen. Frågan uppkommer om staten ska ha ett sistahandsansvar för slutförvaret. Det behöver klargöras vem som har ansvaret enligt miljöbalken på lång sikt.

Innan tillåtlighet ges bör regeringen även överväga vissa lagändringar, bland annat att ge Strålsäkerhetsmyndigheten en starkare ställning i miljöbalken.

Domstolens bedömning av anläggningar i Oskarshamn

SKB har ansökt om tillstånd till verksamhet vid den befintliga anläggningen Clab och den planerade inkapslingsanläggningen Clink i Oskarshamn. Domstolen bedömer att verksamheten vid Clab och Clink kan tillåtas enligt miljöbalken.

Mer information

För att ta del av handlingar i mål M 1333-11, kontakta mark- och miljödom­stolen, avdelning 4, mmd.nacka.avdelning4@dom.se, telefon 08-561 656 40 eller växel 08-561 656 00.

Senast ändrad: 2018-01-23

Publication year