Deep Geological Repositories and Nuclear Liability

Author(s)
Publication date
2023-07-10

PDF, 72 pp., 2.1 MB.

På svenska / In Swedish

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Nuclear Energy Agency (NEA). 10 July 2023. "Deep Geological Repositories and Nuclear Liability" (PDF, 72 pp., 2.1 MB). OECD Publishing, Paris. https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_83247/deep-geological-repositories-and-nu

A short article about the report on the "Nuclear Engineering International" website 12 July 2023: https://www.neimagazine.com/news/newsnea-releases-report-on-deep-geological-repositories-and-nuclear-liability-1100063.

For information on Sweden see e.g. section 3.1.2. "Sweden" pp. 36-38.

Conclusions pp. 64-65*:

"... there remains the possibility that, despite best endeavours, the disposal system might not function as planned. Over very long timescales, natural disruptive events could compromise the engineered and natural barriers, or the barriers might perform substantially worse than planned (perhaps due to undetected defects during manufacture or construction)."

"... in the post-closure phase there is a situation that could give rise to exposures exceeding the dose limit. Human activities, specifically geological investigation and characterisation, have the potential to inadvertently bypass the barriers of the DGR and could bring waste directly to the surface (e.g. in drilling mud or as a core sample) or result in a more direct pathway to the surface for the radionuclides in the DGR. The high concentrations of long-lived radionuclides in HLW and SF mean that there is a risk of serious health effects in relation to such a situation, even if it occurred in the far future."

Finally, in the last sentence of the report (p. 65) is a diplomatic statement that the rights of future generations are threatened. It is written:

"... it may be relevant to discuss, in due time, potential alternative liability regimes that would ensure that the rights of victims are duly ensured."

* DGR = deep geological repository
HLW = high-level waste
SF = spent fuel

På svenska / In Swedish
Översättning från engelska av Charly Hultén, inotherwords@telia.com.

Slutsatser (sid. 64-65):

“--- Det kvarstår en risk att – vidtagna säkerhetsåtgärder till trots – förvaret inte fungerar som avsett. Under mycket långa tidsutdräkter kan naturliga processer försvaga både de byggda och de geologiska barriärerna, eller så kan barriärerna visa sig fungera mycket sämre än man tänkt sig (t.ex. till följd av dolda fel i tillverkningen eller konstruktionen).”

“ --- Efter förvarets slutgiltiga förslutning kan en situation uppstå som ger upphov till exponering för radioaktiv strålning, långt utöver tillåtna doser. Mänsklig aktivitet, såsom geologiska undersökningar och annan utforskning, kan av misstag tränga genom djupa geologiska förvars tänkta barriärer och till och med föra kärnavfall till jordens yta (t.ex. genom borrning i lera eller borrkärnssampling) eller så skapa en direkt passage varmed radionuklider i förvaret kan nå jordytan.  De höga koncentrationerna av långlivade radionuklider i högaktivt avfall och använt kärnbränsle utgör en risk för allvarliga hälsoeffekter även om intrånget skulle ske i en avlägsen framtid.”

Slutligen, i rapportens sista mening (sid. 65) kommer en diplomatiskt formulerad antydan, att framtida generationers rättigheter är hotade. Det står:

“...i sinom tid kan det vara relevant att diskutera diverse ansvarsmodeller som kan säkra framtida drabbades rättigheter.”

Publication year