REMISSVAR på remissen ”Förslag till föreskrifter om säkerhet vid slutförvaring av kärnavfall” nr 5.1-990760