Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, yttrande över promemoria med förslag om juridiskt forum vid prövning enligt miljöbalken av sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle