Reservation 2020-09-22 av Bertil Alm (C), Cecilia Bernsten (C) och Lisa Landberg (C) Ang kommunfullmäktiges beslut § 92 om extra fullmäktigesammanträde 2020-10-13 för behandling av ”vetobeslutet”