SFR - Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall

För mer aktuell info se: mkg.se/sfr-2 och aktbilagor på mkg.se/aktbilagor-sfr-2

Uppdaterad 2019-09-23

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte 19 december 2014 om tillstånd enligt kärntekniklagen och miljöbalken att bygga ett nytt förvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, vid befintliga SFR. Se nedan för mer information.

Informationen nedan: nonuclear.se | MKG | SSM, Ärenden | SKB

nonuclear.se, Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, aktbilagor i mål M 7062-14

nonuclear.se, övrigt

MKG: http://mkg.se/sfr-2

SSM

Diarienummer Reg. datum Ärendemening
SSM2014-5966 2014-12-19 Ansökan enligt kärntekniklagen om utbyggnad och fortsatt drift för SFR
SSM2015-656 2015-02-04 Förfrågan angående komplettering av SKBs ansökan om utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län
SSM2015-725 2015-02-06 Begäran av kompletteringar och svar – avseende ansökan om utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall
SSM2015-756 2015-02-10 Kommunikation med SKB i samband med ansökan om utökad verksamhet vid
SSM2015-1640 2015-03-23 Remiss - Begäran om yttrande angående SKB:s SFR-ansökan
SSM2015-4192 2015-09-18 Beredning av ansökan enligt kärntekniklagen om utbyggnad och fortsatt drift för SFR (SFR-U)
SSM2016-1734 2016-04-05 Kontakt i säkerhetsfrågor beträffande kärnanläggningar vid gränserna mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige
SSM2016-3477 2016-07-18 Nacka tingsrätt - Svensk kärnbränslehantering AB angående utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län
SSM2017-5439 2017-11-21 Synpunkter från allmänheten efter kungörelsen av SKB:s ansökan om utökad verksamhet vid SFR

 

 • Ärenden "SFR":
 • Diarienummer Reg. datum Ärendemening
  SSM 2008-901 2008-07-01 Samlingsuppdrag för utveckning av beredskapsmetoder, del 2008:1
  SSM2012-2658 2012-06-20 Skrivelse från MKG om risk för korrosion i SFR
  SSM2012-4914 2012-11-05 SFR - Anmälan av SAR kap 3, referens 3-2 och kap 5 i enlighet med krav i SSMFS 2008:1, 4 kap 2§
  SSM2013-2073 2013-03-25 Misstänkta avvikelser i avfallstyp S.14 vid SFR
  SSM2015-2432 2015-05-06 SFR - Status för fackverk i BMA*

  * BMA = bergrum för medelaktivt avfall.

  SKB