Kommentarer till utkast på förstudierapport för KASAM:s genomlysningsprojekt daterad 07-02-27