Om sannolikhet / On Likelihood

Author(s)
Publication date
1979-10-17

PDF (22 KB) | RTF (19 KB)

lyssnaMP3 (3:36 minuter, 3.38 MB, på svenska / Swedish only)
FLV (4:23 min., 7.6 MB) | MP4 (4.24 min.,10.4 MB)

In English

av Tage Danielsson, monolog av densamme i lunchrevyn "Under Dubbelgöken". Det var Hans Alfredson och Tage Danielsson kortaste revy, som pågick en timme vid lunch på Berns 1979-80, och ska ses mot bakgrund av debatterna och folkomröstningen om kärnkraft som hölls i mars 1980. Revyn hade premiär den 17 oktober 1979.

 

Tage DanielssonSannolikt va, det betyder väl nåt som är likt sanning. Men riktigt lika sant som sanning är det inte om det är sannolikt.

Nu har vi tydligen inte råd med äkta sanningar längre, utan vi får nöja oss med sannolikhetskalkyler. Det är synd det, för dom håller lägre kvalitet än sanningar. Dom är inte lika pålitliga. Dom blir till exempel väldigt olika före och efter.

Jag menar före Harrisburg så var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända, men så fort det hade hänt rakade ju sannolikheten upp till inte mindre än 100 procent så det var nästan sant att det hade hänt.

Men bara nästan sant. Det är det som är så konstigt. Det är som om man menar att det som hände i Harrisburg var så otroligt osannolikt så egentligen har det nog inte hänt.

I själva verket gick ju hela det socialdemokratiska partiet och väntade i över ett halvår på att få veta om det som hände i Harrisburg har hänt eller inte, innan de kunde bestämma sig för om dom ska tycka att kärnkraften är så farlig som den skulle vara om det som har hänt i Harrisburg hade hänt. Nu har dom bestämt sig till sist, och tydligen kommit fram till att det som hände i Harrisburg inte har hänt, men att vi å andra sidan måste ha mycket bättre säkerhetsanordningar så det inte händer här också.

Och man förstår ju att dom har tvekat, för en sån olycka inträffar ju enligt alla sannolikhetsberäkningar bara en gång på flera tusen år, och då är det ju i varje fall inte troligt att den har hänt redan nu, utan det är väl i så fall mera sannolikt att den har inträffat längre fram. Och då kommer ju saken i ett annat läge. För det kan ju inte vi bedöma nu. Då. Eller...

Sen är det också det att om det som hände i Harrisburg verkligen hände, mot förmodan, så är ju sannolikheten för att det ska hända en gång till, den är ju så oerhört löjligt jätteliten så att på sätt och vis kan man säga att det var nästan bra att det som hände i Harrisburg hände, om det nu gjorde det. För jag menar då kan man ju nästan säkert säja att det inte kommer hända igen.

I varje fall inte i Harrisburg. Och säkert inte samtidigt som förra gången.

Risken för en upprepning är så liten att den är försumbar. Med det manas att den finns inte, fast bara lite.

Nu är ju det här rätt krångligt för gemene man, så egentligen är det väl ingen idé att ha folkomröstning om sånt här. Folk i allmänhet dom tänker förstås på sitt grovhuggna vis att det som hände i Harrisburg verkligen har hänt. Dom tar det som en sanning. Tala alltid sanning, barn, sa våra föräldrar till oss. Det får vi inte säga till våra barn utan vi måste lära dom att alltid tala sannolikt. Att säga sannolikheten, hela sannolikheten och ingenting annat än sannolikheten.

Så att dom inser att det som hände i Harrisburg inte kan hända här, eftersom det inte ens hände där, vilket hade varit mycket mer sannolikt, med tanke på att det var där det hände.

 


 

On Likelihood

PDF (22 KB) | RTF (19 KB)

På svenska

by Tage Danielsson, a monologue performed by himself in the lunch show "Under the Double Cuckoo." This was Hans Alfredson and Tage Danielson’s shortest show, which lasted one hour during lunch at Bern’s in Stockholm, 1979-1980, prior to the 1980 Swedish referendum on nuclear power. The premiere of the show was on October 17, 1979.

Translation by Susanne Kredentser and Miles Goldstick

Likelihood, eh? That most likely means something that resembles truth. However if something is likely, it isn’t really as true as truth.

Now it appears that we don’t really know if something will happen, so we have to be satisfied with calculations of probability. That’s a shame, because such calculations are not as good as knowing what will happen. Calculations just aren’t as reliable as seeing for yourself. For example such calculations can vary greatly before and after.

I mean, before Harrisburg, it was highly improbable that what happened in Harrisburg would happen, but as soon as it did, the probability happened to go up to no less than 100 percent, so it was almost true that it had happened. But only almost true. That is what is so strange. It is as if they mean that what happened in Harrisburg was so completely improbable that really, it probably didn’t happen.

In reality, the entire Social Democratic party went and waited for over half a year to find out whether what happened in Harrisburg had or had not happened, before they could decide whether they should be of the opinion that nuclear power is as dangerous as it would be if what happened in Harrisburg had actually happened. Now they have decided at last and evidently reached the conclusion that what happened in Harrisburg didn’t happen, but that we, on the other hand, should institute much better safety measures so that it won’t happen here as well.

Of course you understand their hesitation, for such an accident occurs, according to all calculations of likelihood, just once every several thousand years, and thus of course it isn’t likely that it has already happened, but it is rather in this case more likely that it did occur in the future. And then it becomes an entirely different matter. For of course we can’t pass judgment on it now. Then. Or….?

As well, if what happened in Harrisburg really happened, contrary to expectations, then of course the likelihood that it will happen again is so extremely, ridiculously, very small, that in a way you could say that it was almost good that what happened in Harrisburg happened, if it in fact did happen. I mean then you can almost certainly say that it won’t happen again.

In any case not in Harrisburg, and certainly not at the same time as the last time.

The likelihood of a recurrence is so small that it is negligible. This invites one to believe that it doesn’t exist, except just a little.

Now this is really complicated for the ordinary person, so really there is no point in having a referendum about such things here. Of course, people in general think in their simple way that what happened in Harrisburg really happened. They accept it as the truth. Always tell the truth, children. That is what our parents told us. We can’t tell our children that though. We have to teach them to always tell about the likelihood - the likelihood, the whole likelihood and nothing but the likelihood.

So that they understand that what happened in Harrisburg can’t happen here, as it didn’t even happen there, which would have been much more likely, considering that it was there that it happened.

Publication year