Ökad förekomst av cancer hos röjningsarbetare efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl

Author(s)

Källa: Nyhetsbladet ”Arbete – Miljö – Medicin” Nr 2/2012, Arbets- och Miljömedicin, Uppsala, s. 3.

Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, som inträffade den 26 april 1986, skickades ungefär en halv miljon människor, även kallade ”likvidatorer”, för att röja upp och med betong kapsla in den havererade reaktorn i en ”sarkofag”. Av de som deltog i den initiala röjningsinsatsen dog 28 av akut strålsjuka inom fyra månader, efter att ha fått helkroppsdoser på upp till 20 Gy. Cirka 240 000 av likvidatorerna erhöll stråldoser på upp till 0,5 Gy, med ett genomsnitt om ca 100 mGy.

Vid den senaste ICOH-konferensen (International Congress on Occupational Health) som ägde rum i mars i Cancun, Mexico, presenterades en 25-årsuppföljning av cancerincidensen hos röjningsarbetare som kommenderades till Tjernobylverket efter olyckan 1986. För en kohort av 93 357 likvidatorer från Vitryssland, som identifierats från det vitryska Tjernobylregistret, har cancerförekomst studerats genom utdrag ur det vitryska cancerregistret. Likvidatorerna hade en ökad förekomst av total cancerincidens liksom en ökning av vissa specifika cancerdiagnoser.

För samtliga cancerformer var den åldersstandardiserade incidensraten (SIR) 1,06 (95 % CI: 1,03-1,09) hos män och 1,15 (1,09-1,22) hos kvinnor. Största ökning fanns för sköldkörtelcancer med SIR 4,67 (4,04-5,4) hos män och 3,28 (2,78- 3,87) hos kvinnor. (Tidigare har en kraftig ökning av sköldkörtelcancer hos barn och unga observerats i Ukraina, Vitryssland och Ryssland.)

Även SIR för hudcancer var förhöjd; 1,29 (1,14-1,47) för män och 1,59 (1,31-1,94) för kvinnor. För män, som utgjorde merparten av ”likvidatorerna”, fanns signifikanta riskökningar för leukemi SIR 1,42 (1,15- 1,75), tjocktarmscancer 1,24 (1,04-1,48), njurcancer 1,28 (1,09-1,52) och blåscancer 1,22 (1,02-1,47). Däremot fanns ingen ökad risk för bröst- eller lungcancer.

När man reflekterar över detta kan det vara bra att känna till att vi i Sverige, i händelse av en svensk kärnkraftsolycka, har en allmän beredskapsplikt vid olyckor, enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Enligt lagen (6 kap 1§) gäller: ”När det behövs, är var och en som under kalenderåret fyller lägst arton och högst sextiofem år skyldig att medverka i räddningstjänst, i den mån hans eller hennes kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det”. Det finns enligt 7§ en särskild ”Skyldighet att medverka i räddningstjänst eller sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen”.

Robert Wålinder

Referens: Veyalkin I, m.fl. Cancer incidence in the cohort of Chernobyl accident fighters. 30th International Congress on Occupational Health, Cancun, Mexico, March 2012

Publication year