Milkas kommentar ang samrådet i Forsmark den 22 oktober 2008

Författare
Utgivningsdatum
2008-11-07

www.milkas.se

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas
The Swedish Environmental Movement’s Nuclear Waste Secretariat,
Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, Sweden.
Tel. +46-(0)8-559 22 382. Fax: +46-(0)8-84 51 81
info@milkas.se    www.milkas.se    www.nuwinfo.se

PDF, 1,27 MB

2008-11-07  

Till Svensk Kärnbränslehantering AB
Att.: Sofia Tunbrant
sofie.tunbrant.swep@skb.se och per post:
Svensk Kärnbränslehantering AB
Att.: Sofia Tunbrant
Box 250
101 24 STOCKHOLM

Milkas kommentar ang samrådet i Forsmark den 22 oktober 2008

I brevet från Erik Zetsman, chef MKB-enheten, daterat 2008-09-29 (SKB:s Dokument ID 1181786) begärdes kommentar senast den 7 november 2008 ang underlaget för samrådet i Forsmark den 22 oktober 2008 med rubrik ”Forsmark – lokalisering, gestaltning och transporter.”

I det här skedet kan konstateras att SKB arbetar med att ta fram dokumentation inför sin ansökan till Miljödomstolen. Detta är särskilt tydligt från den ”översiktliga struktur av MKB-dokumentet” som redovisas i en bilaga. Själva underlagsdokumentet är också av en översiktlig natur fast inte bara i punktform som bilagan.

Milkas ser det som positivt att SKB informerar om sin verksamhet och publicerar översiktlig och preliminär dokumentation. Dock ser Milkas denna information som en förberedelse för ett samråd enligt Miljöbalken, och inte som information som kan ligga till grund för att genomföra ett samråd. Underlaget för mötet den 22 oktober 2008 i Forsmark är inte av den karaktär att Milkas med det kan göra en grundlig granskning i enlighet med sitt uppdrag.

Dessutom hävdar Milkas att placeringen av mötet ute vid Forsmarks kärnkraftverk var olämplig eftersom det saknas buss dit och p g a av hälsorisken från utsläpp av radioaktivt material till luft under normal drift. I SSI Rapport 2005:19 kan man läsa på sidan 55 att de 21 isotoper som man lyckats mäta i utsläpp till luft under 2004 från de tre kärnkraftverken i Forsmark tillsammans utgör en mycket stor mängd becquerel. Om man delar den totala mängden med antal sekunder per år, kommer man upp till nästan fyra hundra tusen becquerel per sekund. Det faktum att det finns hälsoundersökningar i flera länder som visar allvarliga hälsoeffekter i vindriktningen från kärnkraftverk har resulterat i att det finns människor som helt enkelt inte vill vistas i närheten av kärnkraftverk.

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat

Miles Goldstick
Informationssekreterare

 

Bilagor:
- SSI Rapport 2005:19, sidan 55
- Summa becquerel Forsmark block 1-3
- Bild som visar var olika isotoper samlas i kroppen

Utgivningsår
Bilaga Storlek
20081107milkas-skb.pdf 1.27 MB