Överklagande av Länsstyrelsens beslut om dispens enligt artskyddsförordningen för åtgärder i samband med byggande av slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, Östhammars kommun, dnr. 522-4440-11 (Nacka Tingsrätt Målnr: M 1333-11, aktbil. 229)

Författare
Utgivningsdatum
2013-07-30

PDF, 23  KB

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas

Till
Länsstyrelsen Uppsala län
751 86  Uppsala
E-post: uppsala@lansstyrelsen.se

Överklagande av Länsstyrelsens beslut om dispens enligt artskyddsförordningen för åtgärder i samband med byggande av slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, Östhammars kommun, dnr. 522-4440-11 (Nacka Tingsrätt Målnr: M 1333-11, aktbil. 229)

Beslutet överklagas eftersom vi, till skillnad mot vad Naturvårdsverket och Länsstyrelsen anför, inte anser att dispensen behövs av hänsyn till allmän säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse. SKB:s ansökan om att få bygga en anläggning för slutförvar av utbränt kärnbränsle kan inte i nuläget utgöra ett sådant tvingande skäl som anges i 14 § 3c, artskyddsförordningen. Enligt Mark- och miljödomstolens nuvarande tidplan kommer eventuell kungörelse enligt miljöbalken att äga rum i mars – april 2014 och huvudförhandlingen att pågå jan - april 2015.

Vi kan inte heller instämma i att platsen har valts enligt kriterierna kärnteknisk säkerhet och strålskydd, dels eftersom det inte finns något väl utrett alternativ som erbjuder jämförelse med den valda platsen och som visar att Forsmarksområdet är överlägset, dels på grund av att detta ju ska behandlas under prövningen enligt kärntekniklagen och miljöbalken.

Vi yrkar därför i första hand att Länsstyrelsen i Uppsala län avvaktar med beslutet i väntan på utgången av tillståndsprocesserna för SKB:s ansökan. Ytterligare ingrepp i naturen får inte ske och skyddsvärda djur och växter får inte flyttas förrän projektet fått sitt slutgiltiga tillstånd.

Vi yrkar i andra hand att beslutet inte får verkställas förrän KBS-3 projektet har fått sitt slutgiltiga tillstånd.

Uppsala 2013-07-30

_____________________

Eva Linderoth, Ordf.,
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat

_________________________________________________________________

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas är en ideell förening grundad den 31 oktober 2004 av Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen (FMKK) och Jordens Vänner (JV). Milkas styrelse har två ordinarie och två suppleanter från vardera FMKK och JV utsedda av respektive årsmöten och/eller styrelser.

Utgivningsår