Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas kommentar avseende Strålsäkerhetsmyndighetens skrivelse angående Studsvikslagens (1988:1597) upphörande

Författare
Utgivningsdatum
2010-09-02

www.milkas.se

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas
The Swedish Environmental Movement’s Nuclear Waste Secretariat,
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm, Sweden.
Tel. +46-(0)8-559 22 382.  info@milkas.se
www.milkas.se                  www.nonuclear.se

PDF, 24 KB
Se också: MKG lämnar yttranden om Studsvikslagen och om finansieringsrisker
www.mkg.se/mkg-lamnar-yttranden-om-studsvikslagen-och-om-finansieringsr…

 
2010-09-02
 

Dnr: M2010/1696/Mk

Till:
Miljödepartementet
Attn: Ansi Gerhardsson
103 33 Stockholm

 

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas
kommentar avseende Strålsäkerhetsmyndighetens skrivelse
angående Studsvikslagens (1988:1597) upphörande

 

Studvikslagen bör ersättas med ett modernt regelverk som till fullo tillämpar principen "polluter pays". Denna princip innebär att de som har fått och får ekonomisk vinst från verksamheten i fråga även skall stå för de kostnader, som verksamheten ger upphov till, inklusive avvecklingskostnader och, som i aktuellt fall, slutlagring av radioaktivt avfall. En avgift per kWh producerad el skall i detta sammanhang bara ses som ett sätt att ta ut en avgift för att täcka sådana kostnader, av de bolag som har eller har haft den ekonomiska nyttan.

 

Trots de osäkerheter som finns i beräkningarna av de totala kostnaderna, på grund av det långa tidsperspektiv det här handlar om, skall beräkningarna givetvis göras med tillämpning av den bästa kunskap som f.n. finns att tillgå.

 

För att uppfylla detta krav, kan man t.ex. göra en analys av relevansen och tillförlitligheten av de beräkningar som hittills gjorts för hantering av låg- medel- och högaktivt avfall från dagens kärnkraftverk, både i Sverige och internationellt. I detta sammanhang måste man redovisa eventuella orsaker till de skillnader i uppskattade kostnader som kan hittas vid en internationell jämförelse. Japan har t.ex. en helt annan kostnadsbild än vad som har presenterats av SKB AB i Sverige, när det gäller slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle. Det borde vara av väsentligt intresse att utvärdera varför dessa skillnader finns, och vilka kalkyler som är de mest trovärdiga.

 

Dessutom ska regelverket för att belasta de som producerar eller har producerat kärnavfall, inkludera kostnaderna för en omställning av de berörda företagen till en hållbar utveckling och därmed en långsiktigt säker inkomstkälla för att täcka framtida kostnader. De bolag som fortsättningsvis har en verksamhet där radioaktivt avfall producerats och fortfarande produceras, måste avkrävas en ekonomisk rapport om hur kostnaderna för omhändertagandet av detta avfall kan finansieras, med de medel som företaget får in i sin affärsmässiga verksamhet.

 

Eventuella internationella åtaganden som kan komma i konflikt med möjligheterna att täcka kostnader för hantering av radioaktivt avfall i Sverige, t.ex. borgensåtaganden, måste också redovisas och dokumenteras.

 

Milkas önskar träffa ansvariga på Miljödepartementet, gärna i slutet av september 2010, för att diskutera den aktuella frågan. Vi vore därför tacksamma om ni kunde lämna förslag på datum för ett sådant möte.

 

Mvh,
Miles Goldstick,
Informationssekreterare.

Utgivningsår
Bilaga Storlek
MIlkas_SSM-Studvikslagen20100902.pdf 24.09 KB