Synpunkter på SKB:s preliminära MKB för mellankagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle