Avveckla kärnkraften

Utgivningsdatum
2009-07-01

Publicerad 2009-07-01 på http://st.nu/opinion/debatt/1.1148764

Avveckla kärnkraften

Påminnelsen om radioaktivitetens skador bör väcka även dagens kärnkraftsentusiaster till eftertanke. Varje dag vi kör våra kärnkraftsreaktorer produceras avfall som är radioaktivt i 100 000 år.

Ingen tillfredsställande lösning finns ännu på plats. Avfallet måste hållas skilt från allt levande under en tidsperiod lika lång som den tid som sträckt sig över de två senaste istiderna. Detta enda faktum borde rimligen ha diskriminerat kärnkraften som energikälla för varje ansvarsfull nation.

Inför valet 2006 lovade nuvarande regering att inte öppna upp för byggandet av ny kärnkraft. Plötsligt är situationen en annan.

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna vill nu bygga tio nya reaktorer och göra Sverige kärnkraftsberoende i ytterligare 75 år, utan att väljarna fått ta ställning till det i ett val. Detta trots att förutsättningarna för avveckling aldrig har varit bättre och satsningarna på det förnybara aldrig varit mer angelägna.

Sverige tillhör de länder i världen som har allra bäst förutsättningar att klara vår enerigförsörjning med enbart förnybar energi. Vi är ett stort, glesbefolkat land, med mycket redan utbyggd vattenkraft, fantastiska vindlägen och stora tillgångar på biomassa. Vattenkraften ger oss i dag ensamt mer el per person än genomsnittet i EU-länderna. Den gör dessutom vårt land extra lämpligt för vindkraft, eftersom vatten kan sparas i magasinen när vindarna är gynnsamma för att sedan släppas på när det blåser mindre.

Planerna för vindkraft, kraftvärme och energieffektivisering gör att Sverige nu står inför ett stort elöverskott. Samtidigt börjar våra kärnkraftsreaktorer bli gamla. Sveriges elförbrukning toppade 2001 med cirka 150 TWh, en nivå som inte kommer att återkomma under överskådlig tid på grund av den nya energisnåla tekniken. Nu ligger årsförbrukningen på cirka 140 TWh och fortsätter sjunka på grund av lågkonjunkturen. Kärnkraften fungerar sämre än någonsin, energiutnyttjningsgraden är cirka 60 procent.

Kärnkraften bidrar till klimatuppvärmningen genom sin mycket energikrävande livscykel, till exempel uranbrytningen och urananrikningen.

Farhågor finns också att de omfattande utsläppen av radioaktiva gaser genom skorstenarna kan påverka klimatet, förutom att de kan bidra till att närboende drabbas av bland annat leukemi.

I en aktuell studie av Stanforduniversitetet i USA, publicerad nyligen i Energy & Environmental Science, med 117 vetenskapliga referenser, Review of solutions to global warming, air pollution, and energy security jämförs 9 olika sätt att producera el. Slutsatsen är att kolkraft och kärnkraft är de sämsta alternativen om man vill rädda klimatet.

Ny kärnkraft är därutöver dyrare än någonsin på grund av bland annat ökade säkerhetskrav. Den är idag dyrare än vindkraft, biokraft och energieffektiviseringar. De förnybara och miljösmarta lösningarna bidrar till en hållbar utveckling i världen och kan nyttjas av andra länder för att bygga upp hållbara samhällen. Kärnkraften binder oss fast i gårdagen.

Vi kräver en fortsatt avveckling, en kraftig satsning på förnybar energi och effektivisering. Vi säger nej till nya svenska kärnkraftsreaktorer.

Göran Bryntse, Teknologie dr, ordförande Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen
Maria Wetterstrand, Språkrör (MP)
Eva Moberg, författare
Nils-Axel Mörner, Docent, Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat
Wiwi-Anne Johansson, Riksdagsledamot (V)
Nalin Pekgul, Ordförande Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund

 

Utgivningsår