SSI:s granskning av SKB:s storregionala grundvattenmodellering för östra Småland (SKB Rapport 06-64)

PDF (2.02 MB)
Only Appendix 2 (in English): Voss, Clifford I. U.S. Geological Survey. 2006-08-30. “Technical Review for SSI of SKB R-06-64, May 2006.” (PDF, 903 KB).

Sammanfattning: Denna rapport redovisar SSI:s granskning av Svensk Kärnbränslehantering ABs (SKB) fördjupade analys av storregionala strömningsförhållanden i östra Småland (SKB Rapport 06-64). Som stöd för granskningen har SSI anlitat två externa experter, Anders Wörman vid KTH i Stockholm och Clifford Voss från USGS i USA, vars rapporter redovisas som bilagor.

Granskningen har genomförts inom det samråd som SKB enligt ett regeringsbeslut håller med SSI och Statens kärnkraftinspektion (SKI) om platsundersökningarna för ett kärnbränsleförvar, vilket innebär att synpunkterna i denna granskning ska ses som ett allmänt råd till SKB. SSI:s bedömning är att SKB:s studie är väl genomförd och att den bidrar till en ökad förståelse för olika faktorer av be-tydelse för grundvattnets strömningsmönster. SSI anser dock att utvärderingen av beräkningsre-sultaten är otillräcklig för att kunna dra entydiga slutsatser om betydelsen av storregional grund-vattenströmning som lokaliseringsfaktor för ett slutförvar.

SSI anser därför att SKB bör komplettera sin studie på ett antal punkter och även illustrera vad resultaten innebär för bedöm-ningen av slutförvarets långsiktiga skyddsförmåga. SSI anser även att SKB bör utreda vissa mo-dellosäkerheter som kan ha påverkat beräkningsresultaten. SSI kommer att göra en samlad be-dömning av hur SKB beaktat olika lokaliseringsfaktorer i sitt arbete med att finna en lämplig plats för ett slutförvar i samband med granskningen av SKB:s planerade tillståndsansökan 2009

Summary: This report presents SSI’s review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co’s (SKB) report (SKB Report 06-64) on large-scale groundwater flow modelling for eastern Små-land in Sweden. SSI review is supported by two external review documents (included as appen-dices) by prof. Anders Wörman (the Royal Institute of Technology in Stockholm) and Dr. Clifford Voss (United States Geological Survey in Reston, USA).

SSI’s review is part of a go-vernment decided consultation process on SKB’s site investigations aimed at finding a suitable site for a spent nuclear fuel repository. SSI considers that SKB has presented a comprehensive study that contributes to the scientific understanding of how different factors influence the regio-nal groundwater flow pattern. However, in SSI’s opinion, SKB’s evaluation of the modelling results is not complete enough to support SKB’s conclusion that superregional flow conditions can be dismissed as a siting factor. SSI therefore recommends SKB to supplement their study in that respect and also to discuss the implications of identified differences in radionuclide travel times and migration distances on the overall assessment of the repository’s long-term protective capability.

SSI also recommends SKB to revisit some of their modelling assumptions to ensure that the model is set up in a way that does not block out large groundwater circulation cells. SSI’s recommendations in this review should be regarded as guidance to SKB. SSI will make a formal assessment of how SKB has taken into account different siting factors, in connection with the review of SKB’s license application to be submitted in 2009.

BilagaStorlek
ssi_rapp_2007_11.pdf2.02 MB
ssi_rapp_2007_11voss.pdf903.24 kB