Med anledning av riksdagens näringsutskotts utfrågning om kärnavfallsfrågan 19 oktober 2021

Författare
Utgivningsdatum
2021-10-18

From:    "Herbert Henkel"
To:    <johan.fransson@riksdagen.se>
Kopia till:    <registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se>
Ämne:    riksdagens näringsutskotts utfrågning om kärnavfallsfrågan
Datum:    Mån, 18 okt 2021

Med anledning av riksdagens näringsutskotts utfrågning om kärnavfallsfrågan 19 okt 2021.

Till utskottets kännedom:
 
Angående punkt 2c kompletteringar:

Den föreslagna metoden för avfallsförvaring underkändes av Mom och
kompletteringar efterlystes på flera områden.
Effekter av hög strålning, hög temperatur och förekomsten elektriska
strömmar på kapselmaterialet har fortfarande inte utretts. Utformningen med
inneslutning i elektriskt ledande material (koppar och lera) under dessa
betingelser gynnar korrosion. Inneslutningar med elektriskt icke ledande
material (t.ex. keramer) borde vara regel.
Lokaliseringen i en potentiellt aktiv geologisk rörelsezon är synnerligen
olämplig. Zonen ligger i direkt anslutning till urbergsköldens mest aktiva
seismiska zon. Hur det kan påverka förvaringsplatsen under en tidsrymd på
100 000 år kan inte förutses med tillgängliga data. Själva utformningen, som
ett mer än kvadratkilometer stort horisontell lager, där berggrunden
försvagats av själva anläggningen, i en skjuvlins som redan har förhöjda
bergspänningar, är den extrema motsatsen till en säker förvaringsplats.

- Dessa aspekter har tidigare meddelats regeringen.

Angående punkt 3 framtida teknik:

SKB metoden bör överges av följande skäl. Den är ohållbar med tanke på den
enorma materialåtgången (bla. koppar). Den är också ohållbar med tanke på
placering och utförande  (se ovan), och med tanke påkoncentrationen av
allvarliga risker till en enda plats. I framtida avfallsförvaringsteknik bör
ingå riskminimering, framför allt risken med att placera avfallet i
jordskorpan med rörligt grundvatten. Därför ska framtida förvaringsteknik
inriktas på mindre volymer, neutral inkapsling, lokalisering utanför
geologiska riskområden och så djupt i jordskorpan att det är utanför området
med rörligt grundvatten.

- Även dessa synpunkter hat meddelats regeringen.
 
Herbert Henkel
 
Tidigare 1:e statsgeofysiker SGU,  expert för KASAM och universitetslektor på KTH, mark och vattenteknik.
Docent allmän och historisk geologi vid Stockholms Universitet.

Utgivningsår