Svar på några frågor till Johan Svensson, rådman vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen angående SKB:s ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle m.m., mål M 1333-11

Författare
Utgivningsdatum
2013-05-27

PDF (24 KB)

Miles Goldstick, 2013-05-27

Jag har 27 maj 2013 ringt och talat med Johan Svensson som är rådman vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Johan Svensson har svarat följande på de frågor som jag har ställt.

Tar ni emot inbjudan till möten om att diskutera processen, inte sakfrågan, t.ex. frågor som vad talerätten är, om man kan överklaga samt om man ska överklaga när ska man göra det?

Vi är väldig restriktiva med möten nu, i och med att vi hela tiden får framställningar om möten. Vi är måna om att det ska vara en helt opartisk process, så vi kan inte ha några informella möten eller informationsträffar. Det vi har haft hittills är tre stycken så kallade muntliga förberedelser, där vi har gått igenom Strålsäkerhetsmydighetens prövning av kärntekniklagen så att det i möjligaste mån kan ske en samordning av de två prövningarna. I övrigt är vi väldig restriktiva med informationsmöten nu när målet är i en aktiv fas.

Talerättens omfattning i ett mål av denna karaktär är inte klarlagd. Det du kan säga till dina medlemmar är att om de vill yttra sig så får de yttra sig och vill de överklaga något beslut som domstolen fattar så får de överklaga det. Om de har rätt att överklaga kommer då att prövas av nästa instans.

När det gäller möjlighet att överklaga måste Folkkampanjen och Jordens Vänner redan nu yttra sig?

Vill man framföra synpunkter är det lämpligt att yttra sig till domstolen. Naturligtvis ska det vara relevanta handlingar med konkreta synpunkter. Jag kan inte säga nu att man inte ska yttra sig eller att vissa inte har rätt att yttra sig. Mitt råd är att om man vill säga någonting så får man skriva ett yttrande och ge in till domstolen.

Om kungörelsen...

Det första beslutet som domstolen kommer att behöver fatta är om målet är tillräckligt komplett för att kunna kungöras. Det gör vi när vi har samtliga handlingar och kan göra en analys av dem. Om SKB:s ansökan ska kungöras måste den vara tillräckligt komplett för att kunna sakprövas, dvs. tillräckligt komplett för att domstolen ska kunna skicka ut den så att alla ska kunna yttra sig i sak om man tycker att ansökan ska bli av eller att den inte ska bli av.

Är vissa kompletteringar av SKB:s ansökan avgörande för beslutet om kungörelsen,
t ex mer information om djupa borrhål?


Det är en sakprövningsfråga och det vill jag inte uttala mig om. Även om målet kungörs kan det komma in kompletteringar i efterhand. Det kan uppstå oklarheter även sedan målet är kungjort. Det är inte så att kungörelsen innebär ett definitivt stopp för att senare komplettera eller justera.

När man gör kungörelsen ser man om ansökan uppfyller de huvudsakliga kraven i miljöbalken och främst i 6 kap. miljöbalken, det vill säga om miljökonsekvensbeskrivningen är tillräcklig och verkningarna är tillräckligt beskrivna.
- - - - - - - - - - -

Utgivningsår
Bilaga Storlek
johan_svensson_mmd20130527.pdf 23.71 KB