Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens kompletterande av ”Yttrande avseende komplettering I av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall”

Författare
Utgivningsdatum
2013-11-06

PDF (234 KB) (Aktbilaga 256)

Till: Nacka Tingsrätt
Mark- och Miljödomstolens mål M 1333-11

Med kopia till: Strålsäkerhetsmyndigheten

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen (FMKK) har, tillsammans med Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) och Jordens Vänner (JV), lämnat in ett yttrande: ”Yttrande avseende komplettering I av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall” till Mark- och Miljödomstolen.

Detta yttrande vill FMKK komplettera med nedanstående uttalande för att förtydliga våra ståndpunkter i det här komplexa ärendet.

FMKK anser inte att SKB utrett alternativa förvaringsmetoder på ett seriöst sett. Därför kan vi inte ställa oss bakom KBS 3-metoden som uppvisar många svagheter (se yttrandet i övrigt) och som SKB AB vägrar ta någon notis om.

FMKK anser inte att det är av godo att ytterligare forska på kärnkraftens möjligheter; ofta hänvisas till ”fjärde generationens reaktorer”, inte heller vill vi se någon återvinning av plutonium (MOX-bränsle), separation eller transmutation.

FMKK anser att kärnkraften omedelbart ska avvecklas och att det avfall som hittills har producerats ska tas om hand på ett ansvarsfullt sätt.

6 november 2013
Petra Modée
ordförande FMKK

Utgivningsår
Bilaga Storlek
m1333-11aktbil286.pdf 234.04 KB