Yttrande angående Utkast till förhandlingsordning, 3 maj 2017, Mark- och miljödomstolens mål M 1333-11 (aktbilaga 522) och M4617-13 (aktbilaga 47)