Yttrande angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, mål M 1333-11 (KBS-3-systemet) – Svensk Kärnbränslehantering AB:s aktbilaga 552-556