Yttrande av Milkas 27 oktober 2022 till Mark- och miljödomstolen (MMD) om SKB:s SFR ansökan

Utgivningsdatum
2022-10-27

Se bifogad PDF, 2 sid., 162 KB.

Till:

Nacka Tingsrätt    
Mark- och miljödomstolen (MMD)    
Box 69    
131 07 Nacka    
E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se    
Mark- och miljödomstolens mål M 7062-14    
    
Med kopia till
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
171 16 Stockholm
E-post: registrator@ssm.se
Strålsäkerhetsmyndighetens referens:
SSM2017-5439

Yttrande av Milkas 27 oktober 2022 till Mark- och miljödomstolen (MMD) om
SKB:s SFR ansökan

Ang. MMD:s underrättelse 16 september 2022, aktbilaga 290: utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län.

Yttranden av Milkas 15 juni 2022 aktbilaga 269*  och 5 november 2018 aktbilaga 109**  gäller fortfarande och har inte på ett adekvat sätt besvarats av SKB.

Bifogad är "Uttalande av Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) ang. regeringens beslut 22 december 2021 att tillåta ytterligare ett förvar för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall vid Forsmark" 22 december 2021.

Milkas hänvisar också till intervjun av Docent Herbert Henkel, geofysiker, 18 juli 2022 ang. sprickor i berget i Forsmark området. Intervjun (Atompodden Episod 20) är 12:21 minuter och finns på:
•    PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-20/
•    Spotify: https://open.spotify.com/episode/4EDSxoM3uDThFVfxoj7fjR
•    nonuclear.se: https://www.nonuclear.se/sv/atompodden


_________________

Länk till detta dokument:
https://www.nonuclear.se/sv/m7062-14yttrande-sfr-aktbilga290milkas20221027

_________________

* https://www.nonuclear.se/sv/m7062-14yttrande-sfr-aktbilga249milkas20220615
** https://www.nonuclear.se/sv/m7062-14aktbil109-111milkas20121105

Utgivningsår