Yttrande angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, mål M 1333-11 (KBS-3-systemet) – Svensk Kärnbränslehantering AB:s Komplettering V och bemötande, oktober 2016 (aktbilaga 425)