Yttrande angående utökad lagring i Clab, mål M 1333-11 (KBS-3-systemet) – Svensk Kärnbränslehantering AB:s aktbilaga 858

Utgivningsdatum
2022-03-25

Se bifogad PDF (163 KB, 1 sid.)

Till:
Nacka Tingsrätt
Mark- och miljödomstolen (MMD)
Box 1104
131 26 Nacka Strand
E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se
Mark- och miljödomstolens mål M 1333-11

Med kopia till:
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
171 16 Stockholm
E-post: registrator@ssm.se
Strålsäkerhetsmyndighetens referens:
SSM2011-3522 för slutförvarsansökan
SSM2011-3833 för Clink-ansökan

Yttrande angående utökad lagring i Clab, mål M 1333-11 (KBS-3-systemet)
– Svensk Kärnbränslehantering AB:s aktbilaga 858

Alternativ till utökad lagring i Clab

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) har av Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen (MMD) i aktbilaga 865 daterad 2022-01-04 beretts tillfälle att lämna ett yttrande gällande Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB AB) aktbilaga 858 angående utökad lagring i Clab. (1)

SKB AB har i aktbilaga 313, dokument "Bilaga K:20 Tillägg till ansökansbilaga MKB – Miljökonsekvensbeskrivning" (2) sid. 22-24 utrett "Alternativa sätt att mellanlagra använt kärnbränsle". Dokumentet är daterat 30 mars 2015, alltså för sju år sen.

SKB AB har i sitt "Fud-program 2019 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall" daterat september 2019 skrivit på sid. 177:

"Omvärldsbevakning utförs för att hålla sig uppdaterad med de senaste rönen avseende integriteten hos kärnbränsle i bassängmiljö, men även för torr hantering."

SKB AB har dock inte, i de två dokumenten, presenterat detaljerat underlag för slutsatser om alternativ till utökad lagring. Underlag är särskilt viktigt angående  "torr hantering". Dessutom behövs en uppdatering gällande teknologiutvecklingen.

Milkas yrkar att SKB lämnar in sitt underlag till MMD om alternativ till utökad lagring i Clab.

Verkställighetsförordnande

SKB AB har i aktbilaga 858 sid. 2 yrkat att domstolen meddelar verkställighetsförordnande. Milkas motsätter sig detta. Milkas menar att behov av ytterligare domstolsbehandling kan vara motiverat t.ex.  pga. av teknikutveckling för torr hantering, efter ett eventuellt positivt beslut av MMD till SKB AB i detta ärende.

Milkas yrkar att domstolen inte meddelar verkställighetsförordnande.

_____________________________________________

(1)   Aktbilaga 865 och 858 kan laddas ned från MKG:s hemsida på: https://www.mkg.se/aktbilagor-2021.

(2)  Aktbilaga 313 kan laddas ned från MKG:s hemsida på: https://www.mkg.se/aktbilagor-2014-2016.

 

 

Utgivningsår