Synpunkter på SKB:s samråd februari 2014 om ”Utbyggnad av slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark”

Författare
Utgivningsdatum
2014-02-17

PDF, 25,2 KB | Information om samrådet 1 februari 2014: kalender och www.mkg.se

Miljörörelsens kärnavfallsssekretariat, Milkas

2014-02-17, Miles Goldstick

Till:
SKB, sfr.samrad@skb.se
Miljöminister Lena Ek, lena.ek@regeringskansliet.se
Miljödepartementet, miljodepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), registrator@ssm.se

Synpunkter på SKB:s samråd februari 2014 om ”Utbyggnad av slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark”

Milkas deltog i Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) samråd 1 februari 2014 i Östhammar om ”Utbyggnad av slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark”. Vid mötet lämnade Milkas synpunkter och kompletterar med denna skrivelse, som även ställs till regeringen och SSM.

Sättet som SKB har hanterat samrådsförfarandet är inte acceptabelt. En särskilt alvarlig brist är att för lite och inte tillräckligt omfattande information har presenterats att samråda om, trots att detaljerad information har efterfrågats upprepade gånger och också efter liknande kritik, som förts fram under samrådsprocessen rörande hanteringen av använt kärnbränsle.

Denna brist gick så långt att en tjänsteman från SSM på mötet 1 februari var tvungen att berätta för SKB att de inte har uppfyllt de krav SSM ställer på samråd (se ”Synpunkter på öppet samråd den 1 februari 2014 om utbyggnad av SFR”, 2014-02-11, SSM diarienr. SSM 2010/608, dokumentnr. SSM 2010/608-53).

Information som inte har presenterats är säkerhetsanalysen och en redovisning av alternativa platser och metoder. Dessutom fanns det ingen ekonomisk redovisning när det gäller vilka delar som ska betalas eller inte ska betalas ur kärnavfallsfonden. Det saknades också en redovisning av vilka radionuklider som ska förvaras, samt ett program för provtagning av eventuella föroreningar och redovisning av provtagningar från det befintliga SFR. 

Trots de långvariga kontakterna mellan Östhammars kommun och SKB, presenterade kommunen under mötet 1 februari 2014 en två sidor lång lista över fundamentala och obesvarade frågeställningar (Östhammars kommuns Slutförvarsorganisationen, Säkerhetsgruppen. 2014-02-01. ”Frågeställningar – Samråd över utbyggnation av SFR, lördagen den 1 februari 2014).

Det framkom också under samrådet 1 februari 2014 att SKB den 29 januari 2013 lämnade ett brev till regeringen med argument för att slippa regeringens tillåtlighetsprövning enligt Miljöbalken [SKB. 2013-01-29. ”Planerad utbyggnad av förvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR), hemställan i fråga om regeringens tillåtlighetsprövning enligt Miljöbalken”. Miljödepartement dnr. M013/351.] Regeringen har inte ännu besvarat brevet. Med hänsyn till att regeringens tillåtlighetsprövning har en nyckelfunktion i beslutsprocessen, i och med att regeringen t.ex. ska ställa frågan till Östhammars kommun om tillåtlighet, d.v.s. om kommunen säger ja till projektet, är det viktig att regeringens tillåtlighetsprövning genomförs.

Dessa brister visar att SKB inte sköter sitt producentansvar enligt miljöbalken på ett tillfredställande sätt. Regeringen bör tillsätta en från kärnkraftsindustrin oberoende part att ta hand om kärnkraftsavfallet.

Utgivningsår