Miljörörelse: Lägg inte kärnbränsle i Forsmark

Utgivningsdatum
2020-10-12

Länk till inspelning av kommunfullmäktigas extrasammanträde 13 oktober 2020 om "Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark": https://play.quickchannel.com/play/uk74k3 

Pressmeddelande 12 oktober 2020 från Milkas – Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat angående Östhammars kommuns kommunfullmäktige extra sammanträde 13 oktober 2020 med ärende "Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark"

Miljörörelse: Lägg inte kärnbränsle i Forsmark

Milkas – Miljörörelsens kärnavfallssekretariat anser av flera anledningar att ett förvar för använt kärnbränsle inte ska placeras i Forsmark.

Kärnkraftsindustrins KBS-3 metod hotar människa och miljö. Problem är att såväl bergvärme som bergförlagda högspänningskablar, mineralbrytning och underjordiska anläggningar kan kommer att ge allvarliga skador på det ansökta KBS-3 lagret, något som heller inte kan förhindras med förbud eller information.

Kärnkraftsindustrins ansökta planer innebär flera omfattande oförutsägbara ingrepp på ett enda område i Sverige, vilket ökar riskerna för människor, miljö, vatten, berggrunden samt underlättar attentat.

Mark- och miljödomstolen har yttrat sig negativt till regeringen, 23 januari 2018, om SKB:s ansökan att bygga en KBS-3-förvar i Forsmark:

"Det nuvarande underlaget ger, vid en samlad riskbedömning enligt miljöbalken, inte tillräckligt stöd för att slutförvaret är långsiktigt säkert". *

"Mark-och miljödomstolen bedömer i yttrandet att det finns ett flertal osäkerheter om slutförvarets skyddsförmåga. Den nuvarande utredningen i strålsäkerhetsfrågor visar att verkningarna av verksamheten inte kan förutses med tillräcklig säkerhet för att kunna bestämma eventuella slutliga villkor. Det kan därmed finnas förutsättningar att besluta om prövotidsutredning enligt miljöbalken. Det behövs dock ytterligare underlag och överväganden om detta. Domstolen vill dock framhålla att det i utredningen om exempelvis berget i Forsmark finns oklarheter som kan motivera en prövotidsutredning för att kunna bestämma villkor om respektavstånd eller andra försiktighetsmått. Det behövs även en fördjupad diskussion i frågor om kontroll efter förslutning av slutförvaret." **

Kontaktpersoner

Göran Bryntse, Milkas ordförande,
även ordf. i medlemsorganisationen Sero
Mobil: 070-621 71 96

Miles Goldstick, Milkas Informationssekreterare
Mobil: 070-298 97 47
___________________
* Sid. 9 i hela yttrandet och sid. 4 i sammanfattningen.
** Sid. 554 i hela yttrandet och sid. 14 i sammanfattningen
förutom sista mening som är bara i hela yttrandet. Sammanfattningen finns t.ex. på http://www.nonuclear.se/files/m1333-11/m1333-11aktbil843sammanfattning2… och hela yttrandet på nonuclear.se/files/m1333-11/m1333-11aktbil842yttrande-till-regeringen20180123.pdf

__________________________________________________

FÖR MER INFORMATION

Dokument av Milkas
http://www.nonuclear.se/archive/keyword/milkas

Östhammars kommun
"Kommunfullmäktige 13 oktober 2020"
http://www.osthammar.se/sv/kalender/kommunfullmaktige/2020/kommunfullma…
med länk till webbsändningen som börjar kl. 18 tisdag 13 oktober 2020:
https://secure.quickchannel.com/qc/?id=uk74k3

"Kallelse och ärendelista kommunfullmäktige 13 oktober 2020" (PDF, 60 sid., 6,3 MB). http://www.osthammar.se/sv/dokument/kallelser/kommunfullmaktige/2020/ka…

Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), Östhammars Naturskyddsförening, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).  2020-09-23.  Pressmeddelande från miljöorganisationerna angående Östhammars kommuns förberedelser kring vetobeslut om kärnbränsleförvarsansökan.
http://www.nonuclear.se/pressmeddelande20200923oss-naturskyddsforeninge…

Kärnavfallsrådet
Se https://www.karnavfallsradet.se/

Utgivningsår