Remissyttrande från Milkas gällande sammanläggning av Statens Strålskyddsinstitut och Statens Kärnkraftinspektion Ds 2007:16

Utgivningsdatum
2007-06-20

www.milkas.se

PDF (59 KB)

Milkas är en ideell förening grundad år 2004 av Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och Miljöförbundet Jordens Vänner. Föreningen har till ändamål att följa och kritiskt granska alla olika projekt för omhändertagande av högaktivt radioaktivt avfall, och verka för den miljö­mässigt och långsiktigt bästa lösningen

SYNPUNKTER PÅ PROMEMORIAN

Sammanläggningen bör inte genomföras

Resurserna hos tillsynsmyndigheterna måste förstärkas, personellt och ekonomiskt

De två tillsynsmyndigheterna ska ges likvärdig tyngd och status vid prövning och tillståndsgivning

MOTIVERINGAR

Någon sammanläggning har inte föreslagits i de två senaste utredningarna där utländsk expertis har deltagit, Undersökning av svensk reaktorsäkerhet (1978) och Svensk kärnteknisk tillsynsverksamhet (1996). Inte heller utredningen Kärnkraftverkens säkerhet och strålskydd, SOU 2003:100 anser att det finns några tvingande skäl till sammanläggning,

Den särskilde utredaren bör, i stället för att planera en sammanläggning, utreda om myndigheterna i dagens läge kan uppfylla de villkor som den internationella Kärnsäkerhetskonventionens § 8 ställer. Kan till exempel SKI varje år genomföra de inspektioner som förutses? Siffrorna nedan kan ge en indikation.

Sverige har 2,9 % av världens reaktorer, men har haft 15 % av världens inrapporterade Ines 2­händelser under perioden 1991 – 2002. År 2006 inträffade i Forsmark ytterligare en Ines 2­händelse, som nu leder till att ett internationellt team kommer att inspektera Forsmark, efter ansökan av SKI.

Sedan 1991 har tre Ines 3-händelser rapporterats i världen. En av dem (33 %) skedde i Sverige.

Utredaren bör också göra en jämförelse mellan utländska myndigheters bemanning och resurser i förhållande till de svenska, för att ta fram det underlag som krävs för ett informerat beslut.

Sveriges tillsynsmyndigheter är per reaktor räknat underbemannade och underfinansierade, jämfört med USA, Frankrike och Finland, enligt en uppskattning av NOAH, Jordens Vänners i Danmark energiutskott 2002, som också tagit fram Ines-statistiken.

Med tanke på alla uppgifter som tillsynsmyndigheterna har i dagens läge, med ansökningar om effektökningar i kärnkraftverken, med ansökningar gällande anläggningar för förvar av högaktivt avfall där man måste ha kompetens att bedöma alternativ till förvar som inte utreds, med internationella inspektioner, med problem med förvar för låg-och medelaktivt avfall som riskerar stängning på grund av bristande rutiner och överskridande av normer, skulle det vara oklokt att genomföra omorganisationer som leder till att intellektuell kraft och personresurser förbrukas på administrativa sysslor, vilket säkerligen skulle bli fallet eftersom sammanlägg­ningen ska tas inom befintlig ram.

Den särskilde utredaren bör i stället inrikta sig på att utreda möjligheterna att på enklaste sätt undanröja eventuella problem i verksamheterna och föreslå åtgärder för att komma tillrätta med uppgifter som eventuellt faller mellan stolarna eller uppstår på grund av eventuellt mindre väl fungerande kommunikation mellan de båda myndigheterna, utan att öka arbetsbelastningen för myndigheterna med omorganisation och sammanslagning.

De två tillsynsmyndigheterna ska ha likvärdig tyngd och status vid prövning och tillståndsgivning av ärendena.

20 juni 2007

MILKAS
Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat
info@milkas.se

Utgivningsår
Bilaga Storlek
milkas20070620.pdf 58.46 KB