Yttrande avseende SKB AB:s reviderade ”Förslag till kontrollprogram för yttre miljö” (SKB:s bilaga KP, 2013-04-23, godkänt 2013-06-26, Dokument ID 1200959) (aktbilaga 232 och ’komplettering II’ enligt MMD) av SKB AB:s ansökan om tillstånd enligt ...

Utgivningsdatum
2013-10-15

(Detta blev aktbilaga 280.)

Yttrande avseende SKB AB:s reviderade ”Förslag till kontrollprogram för yttre miljö” (SKB:s bilaga KP, 2013-04-23, godkänt 2013-06-26, Dokument ID 1200959) (aktbilaga 232 och ’komplettering II’ enligt MMD) av SKB AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ”Uppförande och drift av anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall”

Se bifogad PDF (206 KB).

Se också: KBS-3 och slutförvarsansökan - Lite hjälp med informationsflödet

Utgivningsår