Yttrande över Statskontorets utvärdering Samråd, stöd och slutförvar Dnr M2008/1780/Mk

Utgivningsdatum
2008-08-15

PDF, 45 KB

Till
Miljödepartementet
103 33 Stockholm
 
 
Yttrande över Statskontorets utvärdering Samråd, stöd och slutförvar Dnr M2008/1780/Mk
 
 
Miljörörelsernas Kärnavfallssekretariat Milkas är en förening med Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och Miljöförbundet Jordens Vänner som medlemsföreningar.
 
Milkas ser med oro på att mängden utbränt kärnbränsle som ska förvaras ökar från beräknade dryga 6 000 ton (Kärnbränslecykelns slutsteg, SKBF 1983) till 12 000 ton enligt dagens beräkningar (Inkapsling - När, var, hur och varför, SKB 2008), en fördubbling av mängden, vilket är en följd av effekthöjningar i kärnkraftverken och en tänkt längre driftstid. Bara att tillverka 6 000 förvaringskapslar till bränslet tar 30 år. Innan bränslet kan kapslas in ska det svalna i minst 30 år.
 
Om man vill ansluta sig till den etiska synpunkten att den generation som drar nytta av en företeelse också ska ta ansvar och kostnader för dess konsekvenser bör man se till att perioden hålls så kort som möjligt. Det vore alltså önskvärt att snabbt planera för en avveckling av alla reaktorer för att minimera mängderna av avfall
 
Yttrande
Milkas har under åren 2005 – 2008 erhållit medel ur Kärnavfallsfonden och lämnar följande yttrande över Statskontorets förslag till fortsatt stöd för miljöorganisationer ur denna fond.
 
Förlängt stöd
Statskontorets förslag omfattar sex punkter varav den viktigaste är att stödet till ideella organisationer bör fortsätta efter 31 december 2008, så att organisationerna kan fortsätta att följa och bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle, till och med 12 månader efter det att ideella föreningar erbjudits tillfälle att lämna remissynpunkter till miljödomstolen.
Milkas stödjer detta förslag.
 
Milkas ansluter sig till uppfattningen som Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG, fört fram, det vill säga att det inte är nödvändigt att tidsbegränsa möjligheten till stöd, eftersom stödet till föreningar enligt Statskontorets förslag ska kunna användas den tid som behövs för att avlämna väl genomarbetade remissvar på tillståndsansökningarna till miljödomstolen och därefter till regeringen. Statskontoret tänker sig också en viss tid för avveckling av stödet. Vi tror att det är svårt att beräkna tidsrymden för remissförfarandet, som eventuellt kan ske i flera omgångar. Milkas menar också liksom Statskontoret, att det behövs en avvecklingsperiod för stödet.
 
Finansiering och administration
Stödet bör även fortsättningsvis finansieras via Kärnavfallsfonden, som består av avgifter som indirekt betalas av elkunderna, samt bör administreras av den nya myndigheten, där den tidigare administratören Statens kärnkraftinspektion sammanförts med Statens strålskydds-institut under namnet Strålsäkerhetsmyndigheten.
 
Milkas stödjer Statskontorets förslag att den administrerande myndigheten i ökad utsträckning kontrollerar att större stöd används på ett korrekt sätt. Vi förordar att kontrollen sköts av Strålsäkerhetsmyndigheten.
 
Information till allmänheten
Statskontoret föreslår en förändring när det gäller information till allmänheten. Tidigare har det varit tillåtet för ideella organisationer att rikta information till allmänheten som avser just samrådsförfarandet. Milkas stödjer förslaget, att miljöorganisationerna liksom andra aktörer också får använda medlen för information till allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. Vi tycker även att det vore rimligt att få informera om övrigt kärnavfall som ska förvaras på ett säkert sätt i lager för låg- och medelaktivt avfall.
 
Medlemsantal
Statskontoret föreslår att kravet på antalet medlemmar i en organisation som söker stödet ska sänkas från 2 000 till 1 000, bland annat med motiveringen att detta kan ge allmänheten en bredare representation. Milkas stödjer detta förslag.
 
15 augusti 2008
 
Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat Milkas
Tegelviksgatan 40
116 41 STOCKHOLM

 

Utgivningsår