Uttalande från Miljöförbundet Jordens Vänners årsmöte i Kalmar13-14/4 2002: Fullfölj kärnkraftsavvecklingen!

Utgivningsdatum
2002-04-13

Till Riksdagens näringsutskott
Uttalande från Miljöförbundet Jordens Vänners årsmöte i Kalmar13-14/4 2002:

Fullfölj kärnkraftsavvecklingen!

Riksdagen skall inom kort ta ställning till regeringens undermåliga energiproposition. Miljöförbundet Jordens Vänner anser att det är dags att bestämma slutår för kärnkraften. Nu måste svenska staten visa kurage och våga ta beslut i denna fråga för att visa sin vilja att ställa om energisystemet. Dessutom måste direktverkande elvärme förbjudas som enda värmekälla vid nybyggnation. Krav skall ställas på energiåtgång för uppvärmning per kvm vid nybyggnation och ombyggnad. Det talas i energipropositionen om en avveckling enligt tysk modell som emellertid har allvarliga brister och som av vår systerorganisation BUND i Tyskland helt förkastas, bl.a. eftersom den baseras på en för lång livslängd för reaktorerna, kan försvåra för regeringen att skärpa säkerhetskraven, inte är bindande och därmed sårbar för framtida beslut.

Kärnkraften är sårbar och extremt farlig, vilket ett ytterst allvarligt olyckstillbud som nyligen inträffade vid det tyska kärnkraftverket Brunsbüttel åter påminner oss om. Verket ägs av Hamburger Elektrizitätswerke (HEW) som numera i sin tur ägs av svenska Vattenfall. En vätgasexplosion mycket nära reaktorinneslutningen förstörde en kylvattenledning, vilket skulle kunna ha lett till en härdsmälta av Tjernobyltyp. Det var den allvarligaste olyckshändelse som någonsin har drabbat ett kärnkraftverk i Tyskland. Till råga på allt stängde företagsledningen av ekonomiska skäl inte omedelbart av verket utan föredrog att tiga i två månader, tills myndigheterna fick kännedom om allvaret i olyckshändelsen och ilsknade till.

För några dagar sedan inleddes en rättegång i Oskarshamn mot två anställda vid kärnkraftverket Oskarshamn 2, vilka 1996 av lättsinne, oaktsamhet eller okunnighet handlade mot säkerhetsföreskrifterna. Det tog mer än en vecka innan det uppdagades att nödkylsystemet inte längre var i drift.

Kärnkraftens avfallsfråga är inte löst, trots Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) outtröttliga propaganda om motsatsen, vilket Tierps Kommun så förtjänstfullt har åskådliggjort i dagarna med sitt beslut att avvisa provborrningar för slutförvar av kärnavfall inom kommunens gränser. MJV:s årsmöte vill passa på och gratulera kommunens innevånare till detta framsynta beslut. Miljöförbundet Jordens Vänner arbetar för en framtid där den använda energin i allt väsentligt kommer från biobränslen, vindkraft, solkraft och andra flödande energikällor, vilka är långsiktigt hållbara och naturligt hör hemma i ett modernt och utvecklat kretsloppssamhälle.
Använd:

  •  lagstiftning: för att avveckla kärnkraften och skydda våra sista älvar och älvsträckor.
  • ekonomiska styrmedel: skatt på bränslen som medför miljöförstöring och låg skatt eller skattebefrielse på miljöacceptabel energi.
  • statsbidrag: till kommunala energirådgivare, till investeringar i energieffektivisering och byte och omställning av energianläggningar.
  •  statliga investeringsprogram: till bl.a. ny energiteknik, effektivare energianvändning såsom mottrycksteknik i biobränsleeldade värmeverk, järnvägsutbyggnad och effektiva, bekväma kollektivtrafiksystem.

Dessutom anser vi att kärnkraften skall bära sina egna försäkringskostnader.

Det är statens ansvar att genomföra den beslutade avvecklingen av kärnkraften. Återupprätta därför en statlig energipolitik för en intelligent energianvändning! 

För mer information, kontakta styrelseledamöterna:
Eva Hallström
Elisabet Ahlin

Utgivningsår