Reservation ang medverkan i förstudie för slutförvar för använt kärnbränsle. Kommunfullmäktiges beslut 1995-06-13. ärende nr 13. Förstudie för slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammars kommun

Författare
Utgivningsdatum
1995-06-22

Reservation, 1995-06-22

av Bertil Alm, Skogsv 3, 740 50 ALUNDA. Tel 0174-109 16.

Ang medverkan i förstudie för slutförvar för använt kärnbränsle.

Kommunfullmäktiges beslut 1995-06-13. ärende nr 13.

Vid fullmäktiges behandling av SKB:s anhållan om medverkan i förstudie för använt kärnbränsle föreslog jag och centergruppen att fullmäktige skulle säga nej till planer på ett lager för högaktivt avfall och i konsekvens därmed även säga nej till en förstudie.

Inledningsvis kunde jag konstatera att hela ärendet är märkligt.

Lite försåtligt har nämligen Svensk Kärnbränslehantering, SKB, efterfrågat Östhammars kommuns medverkan i en förstudie om kommunens lämplighet för ett slutförvar av det högaktiva kärnavfallet.

Fullmäktige fick i april SKB:s information om företagets planer.

Den 23 maj finns en hos kommunen ankomststämplad skrivelse från SKB där SKB säger att man vill ta upp en diskussion med Östhammars kommun om hur en förstudie lämpligen kan genomföras. Denna skrivelse behandlades omedelbart i kommunstyrelsens arbetsutskott och därefter följande vecka i kommunstyrelsen. Vid båda tillfällena har centern klart tagit avstånd från planerna på ett lager för högaktivt avfall i kommunen. Trots detta har fullmäktigegrupperna inte haft möjlighet att väga in de förslag som faktiskt förekommit eftersom handlingarna till fullmäktige varit ofullständiga och något justerat protokoll ej kunnat visas upp. Brådskan att driva igenom ärendet i fullmäktige är märklig av flera anledningar. Att invändningar mot förslaget till förstudie undanhållits är en sak. Men att kommunledningen inte velat ta kontakt med SKB eller ens avvaktat kontakter från SKB är helt obegripligt.

Av de i fullmäktige som utan att blinka var beredda att säga ja till en förstudie hade det varit intressant att få reda på om hur de hade tänkt informera kommuninnevånarna. Tydligen betyder ordet demokrati ingenting. Handlandet kan mer jämställas med maktfullkomlighet.

Men varför nu denna brådska?

Vi i Östhammars kommun har, i mångas fall mot deras vilja,

  • Forsmark 1
  • Forsmark 2
  • Forsmark 3
  • SFR

Har vi inte tagit tillräckligt ansvar för denna omänskliga energikälla?

Att nu säga ja till en förstudie innebär i praktiken att vi ger lillfingret till SKB som tar hela handen.

Jag tvivlar på att det finns fler kommunpolitiker i landet som tar så lätt på folks oro och frågor.

För några år sedan var det en slogantävling i kommunen. Ett av förslagen var: Östhammars kommun en strålande kommun. Förslaget var dåligt redan då. Men säger vi ja till en förstudie så är risken stor att vi verkligen blir en strålande kommun.

På fullmäktiges bord hade jag lagt en motion om att vi ska beräkna miljöskulden för Östhammars kommun. Med ett slutförvar även för högaktivt avfall i kommunen får vi ännu större svårigheter att beräkna miljöskulden, om det ens blir meningsfullt.

I Centerpartiet säger vi nej till ett lager för högaktivt avfall i kommunen. Med det beskedet hade det varit rimligt av SKB att skrinlägga planerna på en förstudie i vår kommun.

Om övriga i fullmäktige nu inte var beredda att direkt haka på centerns förslag så borde väl ändock det ha varit rimligt med ytterligare rådrum.

I Oskarshamn tänker man sig att ha två informationsmöten med fullmäktige. Det hade väl varit rimligt att även i Östhammars kommun ha en öppen och bred diskussion.

Vi har hittills bara fått höra en partsinlaga, från SKB.

Övriga i fullmäktige ville tydligen inte veta vad SKI, SSI och oberoende forskare tycker! Eller hur man resonerat i Tranemo, Överkalix, Storuman eller Malå.

Om man nu inte ville rösta på centerns förslag så borde det väl ändock ha varit rimligt med en återremiss för att få chansen att tillsammans med kommuninnevånarna bättre förstå vidden av denna fråga.

I ett reportage i Svenska Dagbladet den 16 april 1995 ställdes följande fråga till Statens Kärnkraftsinspektion, SKI.

Fråga från SvD: SKB valde Storuman för den första förstudien för att kommunen var samarbetsvillig. Är inte det en konstig utgångspunkt för ett uppdrag som handlar om att söka den säkraste platsen för ett slutförvar?

Svar från SKI: På den punkten har vi kritiserat SKB. Vi har krävt att de från början ska redovisa vilka tekniska krav som ställs. Att först välja kommun och därefter klargöra vad man egentligen letar efter är inte acceptabelt.

Det är därvid lätt att konstatera att förstudierna väljs där man är "intresserad" och inte med hänsyn till säkerhet och miljö.

Enligt centerpartiets mening borde fullmäktige därför ha sagt nej till SKB:s begäran om förstudie för slutförvar för använt kärnbränsle. Centerpartiet bejakar en lokal folkomröstning som kan vara ett sätt att åter aktualisera frågan.

Bertil Alm (c).

Utgivningsår