Yttrande och yrkanden beträffande Oskarshamns Kraftgrupp AB:s ansökan med miljökonsekvensbeskrivning för tillstånd för befintlig anläggning enligt miljöbalkens övergångsregler. (mål nr M3171-04).