Pressmeddelande från miljöorganisationerna angående Östhammars kommuns förberedelser kring vetobeslut om kärnbränsleförvarsansökan

Utgivningsdatum
2020-09-23

PDF, 164 KB

Länk till inspelning av kommunfullmäktigas extrasammanträde 13 oktober 2020 om "Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark": https://play.quickchannel.com/play/uk74k3 

Pressmeddelande från miljöorganisationerna angående Östhammars kommuns förberedelser kring vetobeslut om kärnbränsleförvarsansökan

Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), Östhammars Naturskyddsförening och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har förstått att Östhammars kommun förbereder det så kallade vetobeslutet om kärnbränsleförvarsansökan. Beslut är planerat att tas på ett extra kommunfullmäktigesammanträde den 13 oktober 2020. Beslutet är tänkt som ett underlag till regeringens pågående tillåtlighetsprövning av det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark.

– Vi avråder kommunen från att ta detta beslut i förtid, innan en eventuell fråga om kommunens inställning kommer från regeringen, säger Åsa Lindstrand, ordförande i Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss) och dessutom ordförande i Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).

Företrädare för Östhammars kommun har under slutförvarsprocessen ofta påtalat att den långsiktiga säkerheten är viktigast för ett beslut om att godkänna ett kärnbränsleförvar i Forsmark.

Därför uppmanar föreningarna kommunen att avvakta de analyser av kopparkorrosion som sker i höst av det 20-åriga LOT-försöket i Äspölaboratoriet. Detta för att inte riskera att ett beslut tas på felaktiga grunder.

Det finns en vetenskaplig konflikt i huruvida den långsiktiga säkerheten är tillfredställande med ett förvar enligt KBS3-metoden – där inte minst det vetenskapliga underlaget kring kopparkapslarnas funktion ifrågasatts av både mark- och miljödomstolen och Kärnavfallsrådet, regeringens vetenskapliga råd i kärnavfallsfrågor.

Om kopparkapseln fungerar eller inte är en mycket viktig säkerhetsfaktor. Resultatet från det ovan nämnda LOT-försöket kan ge avgörande svar på om koppar är ett lämpligt kapselmaterial eller inte. Därmed kan Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) inställning till slutförvaret ändras, och även regeringens beslutsunderlag ändras. Östhammars kommun, som lutar sig på SSM:s säkerhetsanalyser, bör undvika att hamna i en situation där ett beslut tas i fullmäktige och där förståelsen för den långsiktiga säkerheten ändras efter beslutet.

– Östhammars kommun bör avvakta kärnavfallsbolaget SKB:s LOT-resultat, SSM:s kvalitetssäkring av desamma, och regeringens eventuella fråga om kommunens inställning, innan ett beslut tas om att tillstyrka eller avstyrka att slutförvaret byggs, säger Hans Jivander, ordförande i Östhammars Naturskyddsförening.

Kontakter:
Åsa Lindstrand, ordförande, Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss och ordförande, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.
Tel +070-615 70 75

Hans Jivander, ordförande, Östhammars Naturskyddsförening Tel 070-459 13 70

Joachim Stormvall
Informatör, Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss och informatör, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.
Tel 073-916 10 16

Östhammar, den 23 september 2020

Utgivningsår