Genomlysning av beslutsprocess och beslutsunderlag på kärnavfallsområdet - Rapport från förstudie