Komplettering av program tor forskning, utveckling och demonstration tor karnavfallets behandling och sluttorvaring, FUD-program 98

Författare
Utgivningsdatum
2001-11-01

Se bifogad PDF (2,1 MB)

Utdrag, sid. 1:

Regeringens bedömning
Utan att föregripa ställningstaganden till framtida tillståndsansökningar bedömer regeringen att Svensk Kärnbränslehantering AB bor använda KBS-3-metoden som planeringsförutsättning for de platsundersökningar som nu avses. Bolaget bor aven fortsättningsvis inom ramen for FUD-programmen bevaka teknikutvecklingen avseende olika alternativ for omhändertagande av kärnavfall.

Utgivningsår