SFR - Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall

Utgivningsdatum
2018-10-13

För mer information se Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s hemsida:
mkg.se/sfr-2 och aktbilagor på mkg.se/aktbilagor-sfr-2

Uppdaterad 2023-09-11v2

SFR: "Den 19 december 2014 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om tillstånd enligt kärntekniklagen att få bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR)" (källa: Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM).

Informationen nedan: nonuclear.se | MKG | SSM | SKB

nonuclear.se, Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, aktbilagor i mål M 7062-14

nonuclear.se, övrigt

MKG: http://mkg.se/sfr-2

SSM

Utgivningsår